Advertisement
Leaderboard 728x90

ทุเรียน จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ออกประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนและวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมกำหนดแนวทางตัดทุเรียนอย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินคดี

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ออกประกาศกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนและวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 โดยกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนและวันเริ่มต้นในแต่ละสายพันธุ์คือ พันธุ์กระดุม และพันธุ์พวงมณี วันที่ 10 มี.ค.2566,พันธุ์ชะนี วันที่ 20 มี.ค.2566 และ พันธุ์หมอนทอง วันที่ 15 เม.ย. 2566

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

และประกาศกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนดังนี้  พันธุ์กระดุมไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง / พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง  / พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง / พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งต่ำกว่านี้ ถือว่าเป็นทุเรียนด้วยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อน

ทุเรียน

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะเก็บเกี่ยวและส่งออกทุเรียนก่อนกำหนดวันเก็บเกี่ยวในแต่ละสายพันธุ์จะต้องปฏิบัติดังนี้คือเกษตรกรและมือตัดจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเก็บเกี่ยวทุเรียน พร้อมนำตัวอย่างทุเรียนที่จะเก็บเกี่ยวในแต่ละสายพันธุ์จากแปลงที่จะเก็บเกี่ยวและต้องไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด จำนวน 1 ผล นำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ จุดที่จังหวัดจันทบุรีกำหนด ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน

กรณีสถานประกอบการ (ล้ง) ที่จะส่งออกต้องแจ้งความประสงค์การส่งออกทุเรียน ณ ด่านตรวจพืชจันทบุรีหรือสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เพื่อสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจศัตรูพืชก่อนปิดตู้ส่งออก

และหากพบว่าเกษตรกร มือตัด หรือสถานประกอบการ (ลัง) ไม่ปฏิบัติประกาศจังหวัด หรือหากมีการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ทั้งในสวนเกษตรกร รถบรรทุกทุเรียนและภายในสถานประกอบการ (ลัง) จังหวัดจันทบุรี จะใช้มาตรการทางการปกครองและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อลงโทษผู้กระทำผิดทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard