Advertisement
Leaderboard 728x90

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นระยะที่ 3 ของโครงการ เพื่อสนับสนุนสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace และสุขภาพแห่งความสุข Happy Health ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพและสร้างความสุขในการทำงานในองค์กรในทุกมิติ

ภาสกร ชัยรัตน์

ภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการ SHAP หัวใจสำคัญคือ คนเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ และผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs เห็นความสำคัญและมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างสุขภาวะองค์กร ซึ่ง SMEs ของไทยคิดเป็น 99.57% ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และมีจำนวนการจ้างแรงงานกว่า 17 ล้านคน เป็นกำลังสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ผลการดำเนินงานช่วยให้เกิดผลลัพธ์และผลตอบแทน ด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัยในการทำงาน ขวัญและกำลังใจของพนักงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการทำงาน ผลิตภาพที่เพิ่มมีมูลค่ากว่า 64 ล้านบาทและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับSMEs และเพื่อสร้าขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม กสอ. จึงได้ร่วมกับทาง สสส. มอบราวัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการที่นำองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนการทำงานตามแนวทางของโครงการจนสร้างความสุขในการทำงาน สร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยืนแก่ SMEs ที่เข้าร่วมในโครงการฯนี้ สำหรับการต่อยอดโครงการฯนี้ต่อไปนั้นทาง กสอ.พร้อมทำงานร่วมกับ สสส.สนับสนุนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรม แนะนำผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการสร้างอาชีพ สร้างผลิตภาพที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ที่มั่นคงเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

พงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ

พงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งให้คนทำงานมีความสุข ภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการ SMEs ที่มีถึง 3,000,000 แห่ง จึงได้สานพลังร่วมกับ กสอ. และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ขึ้น ซึ่งในระยะที่ 3 มีสถานประกอบการเข้าร่วม 80 แห่งใน 34 จังหวัด พนักงานรวม 12,425 คน ผลค่าความสุข จากนวัตกรรม HAPPINOMETER ใน 8 มิติ เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวผู้ประกอบการเอง ผลผลิตที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน ต้นทุนที่ควบคุมให้เหมาะสมกับการผลิต ขวัญและกำลังใจของพนักงานในทุกวิกฤตและโอกาสในการเติบโตของการทำงาน โดยพบว่าก่อนดำเนินโครงการฯค่าความสุขอยู่ที่ 59.15% หลังจากการดำเนินส่งเสริมสุขภาวะองค์กรมีค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 64.37% ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องสุขภาวะ 1 ในนั้นคือการจัดการความเครียดจากปัญหาการเงินส่วนตัว วางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในวัยเกษียณ ทั้งนี้ มีสถานประกอบการได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับเพชร 3 รางวัล ระดับแพลทินัม 12 รางวัล ระดับทอง  20 รางวัล

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard