Advertisement
Leaderboard 728x90

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญได้แก่ 1. เห็นชอบให้ดำเนินการนโยบายประกันรายได้หรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4  ซึ่งหลักเกณฑ์เหมือน 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ วงเงิน 86,740 ล้านบาท คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเข้าร่วมโครงการจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565-31 ตุลาคม พ.ศ.2565 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 -28 กุภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน ทั้งนี้ จะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ตุลาคม พ.ศ.2565 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

2.เห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดมาก และจากกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตก มี 3 มาตรการประกอบด้วย 1) ให้เกษตรกรชะลอการขาย ตั้งเป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท 2) สำหรับสถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตั้งเป้า 1 ล้านตัน 3)ช่วยโรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด จะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3  เป้าหมาย 4 ล้านตัน รวมวงเงิน 7,107 ล้านบาท

Advertisement
Kreamy Proof

3.เห็นชอบให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว หรือที่เรียกว่า ไร่ละ 1,000 รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว วงเงิน 55,364 ล้านบาท รวม 3 โครงการนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,127 ล้านบาท

4.ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการแก้ปัญหาโครงการจำนำข้าวในอดีตที่ยังค้างคาอยู่ตั้งแต่ปีการผลิต 51/52 ถึง 65/67 ซึ่งโครงการจำนำข้าวที่ยังค้างคาอยู่มีทั้งหมด 7 โครงการ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการแก้ปัญหาออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากข้าวที่เป็นปัญหาจากการจำนำข้าวยังระบายไม่หมดเหลืออีก 218,000 ตันโดยประมาณ

นอกจากนี้ ยังต้องเร่งรัดการดำเนินคดีต่อไปเพราะยังต้องดำเนินคดีทั้งหมด 1524 คดี ซึ่งยังค้างอยู่บางส่วน จำเป็นต้องขยายเวลาออกไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ คือ เร่งระบายข้าวและเร่งดำเนินคดีทั้งหมด 1524 คดี จากโครงการจำนำข้าวให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี

5.ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ออกไปอีก 1 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่อไป

Advertisement
The Xpozir

“สุดท้ายตนได้สั่งการให้ที่ประชุมดำเนินการ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี พ.ศ.2563-2567 ที่เป็นความคืบหน้ารูปธรรมทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นขบ.) ว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้ชาวนาถึงไหน พันธุ์ข้าวที่เรากำหนดว่า 5 ปีจะเพิ่ม 12 พันธุ์ข้าวได้เพิ่มไปกี่พันธุ์แล้ว เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย ที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ และเรื่องการจัดประกวดพันธุ์ข้าวซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯหรือกรมการข้าวกับกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมมือกันจัดประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อได้พันธุ์ข้าวใหม่ มาจดทะเบียนรับรองพันธุ์ ปีที่แล้วดำเนินการได้ 6 พันธุ์ และปีนี้จะดำเนินการอีกและจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ให้จับมือกันร่วมมือกันสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งหลังจากการประชุมวันนี้และจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป” นายจุลินทร์กล่าว

ปราโมทย์ เจริญศิลป์

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า นโยบายของท่านและทางรัฐบาลที่ได้มีโครงการประกันรายได้ 3 ปีที่ผ่านมา ปีนี้เป็นปีที่ 4  สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้ติดตามว่าโครงการนี้จะมีต่อไหม ได้คุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ วันนี้ประกาศออกมาแล้วหลังจากที่ประชุมกันชาวนาทั่วประเทศเห็นดีด้วยกับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะให้ยั่งยืนและยืนยาวต่อไป

“ผมในฐานะตัวแทนชาวนาทั่วประเทศที่เป็นสมาคมชาวนา มีสมาชิกสมาคมชาวนาประมาณ 80,000 คน ขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้และผ่านสื่อมวลชนว่าเกษตรกรทุกคนมีความหวัง”นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ กล่าว

ข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่า โครงการประกันรายได้ข้าวปี 2565/66 ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard