Advertisement
Leaderboard 728x90

สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านตัน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 ผลผลิตรวม 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.81 ล้านตัน คิดเป็น 1.97% รับน้อยกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากภัยแล้งและชาวไร่อ้อยหันไปปลูกมันฯ เพิ่มขึ้น

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 ของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 จนถึงวันที่ 6 เม.ย. 2566 รวมระยะเวลาหีบอ้อย 127 วัน มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศที่ 93.88 ล้านตัน แยกเป็นอ้อยสด จำนวน 63.10 ล้านตัน คิดเป็น 67.21% และอ้อยถูกลักลอบเผา จำนวน 30.78 ล้านตัน คิดเป็น 32.79% ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 117.46 กิโลกรัมต่อตันอ้อย และมีค่าความหวานอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 13.32 ซี.ซี.เอส ปริมาณผลผลิตอ้อยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.81 ล้านตัน คิดเป็น 1.97%

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

“ในปีที่ผ่านมาก่อนเริ่มเปิดหีบอ้อย สอน. ได้คาดการณ์แนวโน้มจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2565/66 จะมีมากกว่า 100 ล้านตัน ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำมากกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และเกษตรกรชาวไร่อ้อยหันไปปลูกมันสำปะหลังที่มีราคาดีแทน”นายภานุวัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตามตัวเลขอ้อยถูกลักลอบเผาในฤดูการผลิตปี พ.ศ.2565/66 ที่ยังคงอยู่ในปริมาณสูง สอน. จึงได้วางแนวทางบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาอ้อยถูกลักลอบเผาให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เช่น

  1. การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี พ.ศ.2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ในมิติการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยวางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารจัดการในไร่อ้อยอย่างครบวงจร (Smart Farming) ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน

2.การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

3.ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการเผาใบอ้อย

Advertisement
The Xpozir

4.บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดการเผาอ้อยในพื้นที่ที่มีการเผาซ้ำซาก

5.จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพื่อสางใบอ้อย และโรงงานน้ำตาลได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าฤดูการผลิตปีหน้าปริมาณอ้อยสดจะมีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ สอน. ได้คาดการณ์แนวโน้มฤดูการผลิตปี 2566/67 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปีหน้า จะส่งผลกระทบให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่เกิน 100 ล้านตัน ซึ่งตัวเลขจะใกล้เคียงกับผลผลิตในฤดูการผลิตปีนี้

 


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard