Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คาดปริมาณเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ ในประเทศ-ต่างประเทศ 14,180 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ2,026 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อน มั่นใจให้บริการทุกเที่ยวบินได้อย่างปลอดภัย สะดวก มีประสิทธิภาพ

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2566 จะมีการเดินทางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยคาดการณ์ว่า จะมีเที่ยวบินรวม 14,180 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,026 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 66%อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินตั้งแต่ต้นปีเป็นไปในทิศทางที่ดี ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 2,000 เที่ยวบินต่อวัน ในขณะที่สงกรานต์ปีนี้จะมีเที่ยวบินเฉลี่ย 2,026 ต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โดยหากเปรียบเทียบเที่ยวบินในช่วงเวลาก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 บวท. ให้บริการจราจรทางอากาศรองรับเที่ยวบินถึง 3,000 เที่ยวบินต่อวัน ดังนั้นจึงมั่นใจว่า บวท. สามารถให้บริการทุกเที่ยวบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดเตรียมมาตรการและความพร้อมด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ การประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มสภาพการจราจรทางอากาศล่วงหน้า มาตรการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ การอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล สภาพการจราจรทางอากาศ และข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมด้านระบบอุปกรณ์ให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ ความพร้อม ด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริการจราจรทางอากาศด้วยความปลอดภัย และลดความล่าช้าในช่วงเวลาที่การจราจรแออัดรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับท่าอากาศยาน สายการบิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางทุกเที่ยวบินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard