Advertisement
Leaderboard 728x90

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ สอน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการบริหารจัดการไร่อ้อย เพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart Farming โดยทาง สอน. ได้ร่วมมือกับสยามคูโบต้าในการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตอ้อย ภายใต้การนำของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้ง 4 ภาค ครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อย 33 ไร่ ดังนี้ เขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 ไร่ เขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 ไร่ เขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 6 ไร่ เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ไร่ เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ไร่ และเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ไร่ โดยจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นแบบในการทำ Smart Farming ก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ปลูกอ้อยอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งทาง สอน. หวังยกระดับกระบวนการผลิตอ้อยแบบครบวงจรและพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว ว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สยามคูโบต้ามุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สยามคูโบต้า และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้เคยลงนามความร่วมมือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีปลอดการเผา (Zero Burn) ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบครบวงจร สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จที่นำมาสู่โอกาสในการขยายขอบเขตความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและความเชี่ยวชาญโดยตรง โดยสยามคูโบต้าในฐานะผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ในการดำเนินงาน วิจัย พัฒนา รวมทั้งการสาธิตเพื่อการผลิตอ้อย ตลอดจนสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรในด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนศักยภาพของเกษตรกร และภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN)

Advertisement
Kreamy Proof

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard