Advertisement
Leaderboard 728x90

กนอ. สั่งทุกนิคมฯ เตรียมพร้อม เฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมเฝ้าระวังเหตุช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ย้ำผู้ประกอบการโรงงานให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันอัคคีภัย-อุบัติเหตุ จัดชุดเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุ 24 ชั่วโมง

นายวีริศ อัมระปาล

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ กนอ. กำชับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในความดูแลของ กนอ. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอย่างเคร่งครัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน

Advertisement
Kreamy Proof

อีกทั้งขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูร้อน สภาพอากาศแห้งแล้งและมีอุณหภูมิสูง อาจจะส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรของโรงงานทำงานหนักขึ้น จากสภาวะดังกล่าวจึงอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย/อุบัติเหตุได้ หากไม่มีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามแผน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นมีจำนวนน้อยกว่าวันทำงานปกติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายแก่ชีวิต ทรัพย์สินของโรงงาน สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบได้

ดังนั้น เพื่อป้องกันอัคคีภัย/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น กนอ.จึงกำชับไปยังผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง/ท่าเรืออุตสาหกรรม ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์/เครื่องมือ ระบบสาธารณูปโภค การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย พร้อมช่องทางประสานขอความช่วยเหลือจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาภัยระดับนิคมอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

2.สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการถึงมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างรอบคอบและรัดกุม ในการซ่อมบำรุงใหญ่

Advertisement
The Xpozir

3.ตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

4.หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์มีแนวโน้มรุนแรง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งปฏิบัติการตามขั้นตอนในการรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม โดยประสานแจ้งศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5.ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ต้องเตรียมพร้อมรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุเพลิงไหม้ โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

“ขอความร่วมมือทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่ เที่ยวสงกรานต์อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก และขอให้ทุกสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม กำหนดให้มีพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ กำหนดมาตรการกำกับดูแล เฝ้าระวัง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบอย่างทันท่วงที เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทุกคนจะได้กลับบ้านไปพบปะญาติพี่น้องและครอบครัวได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง” นายวีริศ กล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard