Advertisement
Leaderboard 728x90

ธนารักษ์ฯ เผยเปิดใช้ศูนย์ราชการโซน C ไตรมาส 1 ปี 67

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) เผยการก่อสร้างศูนย์ราชการโซน C เสร็จ พร้อมส่งมอบ 12 หน่วยงานทยอยเข้าใช้พื้นที่ได้ไตรมาส 1ปี พ.ศ.2566

 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ว่า ขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่งานปิดเปลือกอาคาร งานด้านสถาปัตยกรรมภายใน งานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ลอยตัวภายในพื้นที่หน่วยงานเท่านั้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานทยอยเข้าใช้อาคารได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2567

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับหน่วยงานหลักที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่สำนักงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน C มีจำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. สำนักงานศาลปกครองสูงสุด 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 5. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 6. สำนักงานอัยการสูงสุด 7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8. กรมการท่องเที่ยว9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา11. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ 12. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 โดยหน่วยงานที่ได้ยืนยันแบบผังการใช้พื้นที่และไม่มีการปรับแก้ไขแบบเพิ่มเติม เช่น สำนักงานศาลปกครองสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุดและ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นต้น จะสามารถทยอยเข้าใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2567

สำหรับหน่วยงานที่มีการปรับแก้ไขแบบเพิ่มเติม เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการท่องเที่ยว เป็นต้น ต้องเร่งสรุปแบบให้ได้โดยเร็ว หากหน่วยงานเร่งสรุปแบบ ก็จะสามารถเข้าใช้อาคารได้ในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2567

“พื้นที่โซน C จำนวน 6.6 แสนตารางเมตร ตอนนี้มีหน่วยงานเข้ามาขอใช้พื้นที่แล้ว และยังเหลือพื้นที่ว่างราว 2.2 หมื่นตารางเมตร หรือ 4-5% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยระหว่างนี้ก็มีหน่วยงานที่ให้ความสนใจเข้ามาขอดูพื้นทีาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เป็นต้น โดย DAD มีการคิดค่าเช่าพื้นที่ 390 บาทต่อตารางเมตร และจะมีการปรับขึ้น 7% ทุกๆ 5 ปี จากระยะเวลาการเช่ารวม 30 ปี” นายนาฬิกอติภัค กล่าว

นอกจากนี้ DAD ยังมีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ โดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน C เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งเมืองสีเขียวแห่งนี้จะไม่ใช่เพียงอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อในศูนย์ราชการเท่านั้น แต่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้บริการชุมชนโดยรอบรวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

Advertisement
The Xpozir

ทั้งนี้ ปัจจุบันพื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน A โซน B และ โซน C มีจำนวนพื้นที่รวมกว่า 378 ไร่ โดย DAD มีแผนที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งในระดับพื้นดินและสวนลอยฟ้ารวมกว่า 40 ไร่ หรืออย่างน้อยคิดเป็น 10% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 5 พื้นที่ ดังนี้ 1. พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) มีขนาดพื้นที่ 5.05 ไร่ 2. พื้นที่สีเขียวบริเวณสวนหลังศาลพระพรหมขนาด 5.75 ไร่ 3. พื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถึง อาคารรัฐประศาสนภักดี ขนาดพื้นที่เป็นแนวยาวรวม 12.05 ไร่ 4. พื้นที่สีเขียวหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ขนาดพื้นที่ 12.65 ไร่ และ 5. พื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อระหว่างอาคาร B กับอาคาร C ขนาดพื้นที่ 5.10 ไร่ โดยเมื่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C แล้วเสร็จทั้งหมดช่วงปลายปี 2567 ประกอบกับแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จ จะเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ยกระดับให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นต้นแบบเมืองสีเขียวลดและอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

สำหรับแผนงานในปี พ.ศ.2566 เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนการสร้างที่พักบุคลากรทางการแพทย์ 777 แห่งทั่วประเทศ วงเงิน 4.8 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้สาธารณสุขต้องคุยกับหน่วยงานเพื่อขอผูกพันงบประมาณ และแผนการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมพละศึกษา และสนามกีฬาทางน้ำ วงเงินรวม 1.2 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่าฃเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และในช่วงเดือนปลายก.พ.-ต้นมี.ค. 2566 เตรียมจะมีการเปิดคัดเลือกผู้ก่อสร้างโครงการซีเนียร์ คอมเพล็กซ์อีกครั้ง วงเงินลงทุน 1.34 พันล้านบาท


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard