Advertisement
Leaderboard 728x90

ทช. ซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมขยายถนนสาย สร.3027 จ.สุรินทร์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ยกระดับมาตรฐานทาง ดำเนินการซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมขยายถนนสาย สร.3027 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวศูนย์การศึกษาหมู่บ้านช้าง เพิ่มศักยภาพการคมนาคมระหว่างจังหวัด คืบหน้าเแล้วกว่า 55%ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานชั้นพื้นทางและปูผิวจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนเมษายนปี พ.ศ.2566

ทช. ซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมขยายถนนสาย สร.3027 จ.สุรินทร์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สร.3027 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 – บ้านเมืองลีง อำเภอท่าตูม, จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า55%ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานชั้นพื้นทางและปูผิวจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนเมษายนพ.ศ.2566 สำหรับการดำเนินโครงการฯดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ให้สามารถขนส่งออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในทุกฤดู ทช.จึงได้ดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สร.3027 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 – บ้านเมืองลีง อำเภอท่าตูม, จอมพระ จังหวัดสุรินทร์

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ทช. ซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมขยายถนนสาย สร.3027 จ.สุรินทร์

สำหรับจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 2+500 – 14+000 แบ่งเป็น การขยายความกว้างผิวจราจรเดิม 8 เมตร เป็น 12 เมตร ระยะทาง 9.3 กิโลเมตร งานเสริมผิวจราจรกว้าง 6 – 8 เมตร ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร รวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 99.952 ล้านบาท

ทช. ซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมขยายถนนสาย สร.3027 จ.สุรินทร์

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดสุรินทร์ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสายทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กับอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ศูนย์การศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จึงทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้ถนนเส้นดังกล่าวเป็นจำนวนมากถึง 6,879 คันต่อวัน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard