Advertisement
Leaderboard 728x90

ธนาคารกรุงเทพ นำร่องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝาก-เงินกู้ เฉลี่ยปรับดอกเบี้ยเงินกู้ 0.30-0.40% ด้านเงินฝากขึ้น 0.15-0.50% มีผลวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 

รัชนี นพเมือง

นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ธนาคารประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับเพิ่มขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เอ็มแอลอาร์ (MLR) หรือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี

เอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปี

เอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565

ทั้งนี้ การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ฝากเงิน และเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มเปราะบาง ในด้านเงินกู้ ธนาคารจึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ย MRR ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆ

Advertisement
The Xpozir

โดยจากสถานการณ์การระบาดของCOVID-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่ปกติ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 2 ตามการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงแนวโน้มของค่าเงินบาท และเงินเฟ้อที่จะปรับสูงขึ้นไปกว่านี้ธนาคารกรุงเทพ จึงปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard