Advertisement
Leaderboard 728x90

ครม.ขยายเวลาปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ถึงวันที่ 20 ก.ค.66 นี้

ที่ประชุมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคมพ.ศ.2566 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ.2566 – 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน อันเนื่องมาจากวิกฤติความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครน ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าน้ำมันดิบ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันหลายประเภท และหลายครั้งมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดีเซล เนื่องจากถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้เป็นต้นทุนในภาคการผลิตสินค้า ไฟฟ้า และภาคการขนส่งในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตรนั้น จะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

Advertisement
Kreamy Proof

“เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และภาคธุรกิจ รวมถึงเป็นการกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยกรมสรรพสามิตเสนอ และครม.มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลง 5 บาท ต่อลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566”นายเอกนิติ กล่าว

การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในครั้งนี้จะช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าโดยภาพรวมจะทำให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ประมาณ 20,000 ล้านบาทก็ตาม

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ภาพรวมในทุกมิติเติบโตได้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard