Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CEMS) สำหรับองค์กร” เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (CircularEconomy) ระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท จาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้างพลาสติก บรรจุภัณฑ์ แฟชั่นไลฟ์ สไตล์ และพลังงานหมุนเวียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และ นายพงษ์ศกัดิ์จึงรุง่ เรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป ตัวแทนบริษัทฯร่วมลงนาม

ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป

บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เป็น 1 ใน 32 บริษัทนำร่องที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณา คือต้องเป็นบริษัทที่มีนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างชัดเจน มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001มีทรัพยากรและบุคลากรที่สามารถจะให้ความร่วมกับทางโครงการฯ และสามารถแสดงข้อมูลในการดำเนินการตามข้อก าหนดของมาตรฐานได้ โดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินในการขอการรับรองมาตรฐาน สมช. 2 เล่ม 2 ทั้งนี้โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การลดปริมาณของเสีย รวมทั้งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติสู่การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม

Advertisement
Kreamy Proof

ไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป

สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน” นี้ ทางวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตร ร่วมกับ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนำร่อง ตั้งแต่ ก.ค. 2565- ธ.ค. 2566โดยมาตรฐานฯดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีการพัฒนาระบบ Certification System ในเรื่องของ Circular Economy Management System ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าธุรกิจในตลอดห่วงโซ่อุปทาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวมต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard