Advertisement
Leaderboard 728x90

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 212,779 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565) 34 แห่ง จำนวน 83,691 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 -เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565) 9 แห่ง จำนวน 129,088 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

สำหรับการโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต (โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ.2560-2564 ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี มีบางโครงการที่ยังคงประสบปัญหา เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

“ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน นอกจากนี้ สคร. ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (CEO Forum) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมการลงทุนก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2566 ในประเด็นต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนด้วย” นางปานทิพย์กล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard