Advertisement
Leaderboard 728x90

ซีเอ็ด กิจกรรมวันเด็ก

ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ย้ำความสำคัญด้านการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่าน ด้วยการมอบหนังสือเด็ก จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด และ สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย พร้อมจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้ร่วมสนุกกับ SESAME STREET ON TOUR ชวนเล่นกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวการ์ตูนขวัญใจมหาชน

ซีเอ็ด กิจกรรมวันเด็ก

เพราะ “การอ่าน” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสมองและกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญาให้เด็กสามารถจินตนาการได้อย่างยอดเยี่ยม  ซีเอ็ดจึงให้ความสำคัญกับการอ่าน การเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจตลอดมา

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ซีเอ็ด กิจกรรมวันเด็ก

โดยเฉพาะในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นรากฐานที่จะช่วยให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพและมีความสุขในการใช้ชีวิตได้ ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ล้วนเป็นผู้ที่รักการอ่าน รักการเรียนรู้อยู่เสมอ


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard