Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATH) แถลงผลการดำเนินธุรกิจ9 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2565ของบริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 6,023.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี พ.ศ. 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 5,648.81 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 106.4% เป็นเงินจำนวน 61,570.65 ล้านบาท โดยมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามากกว่าปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา รายได้ค่าขายไฟของกลุ่มโรงไฟฟ้าในออสเตรเลีย รายได้ของกลุ่มโรงไฟฟ้าสหโคเจน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำอาซาฮาน ที่บริษัทฯ รับรู้รายได้เต็มปีหลังจากเข้าลงทุนเมื่อไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2564รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมทุนรับรู้เพิ่มขึ้น ในส่วนงบการลงทุนปีพ.ศ.2566 ตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาท

ชูศรี เกียรติขจรกุล

ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(RATH) กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย. 2565) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 6,023.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี พ.ศ.2564 มีกำไรสุทธิ 5,648.81 ล้านบาทส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 106.4% เป็นเงินจำนวน 61,570.65 ล้านบาทโดยมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามากกว่าปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา รายได้ค่าขายไฟของกลุ่มโรงไฟฟ้าในออสเตรเลีย รวมทั้งรายได้ของกลุ่มโรงไฟฟ้าสหโคเจน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำอาซาฮาน ที่บริษัทฯ รับรู้รายได้เต็มปีหลังจากเข้าลงทุนเมื่อไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2564 เช่นเดียวกับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมทุนรับรู้เพิ่มขึ้น ในส่วนเงินลงทุนใน 9 เดือนแรกปี พ.ศ. 2565 บริษัทฯเบิกจ่ายไปประมาณ 1,732.57 ล้านบาท จากงบการลงทุนที่ตั้งไว้ทั้งปี พ.ศ.2565ประมาณ 30,000 ล้านบาทณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 203,248.64 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 87,490.67 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 115,757.97 ล้านบาททั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งสะท้อนจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.24 เท่า และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.98%

Advertisement
Kreamy Proof

ความก้าวหน้าในการขยายธุรกิจผลิตพลังงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การเข้าซื้อโรงไฟฟ้าของกลุ่มเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี พร้อมกับร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงหลักและพลังงานทดแทน รวม 24 โครงการ กำลังผลิตเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,500 เมกะวัตต์ ในจำนวนนี้มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 5 โครงการ กำลังการผลิตรวม 450.45 เมกะวัตต์ อีก 10 โครงการกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 633.70 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างซึ่งมีกำหนดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ.2566-2570 และโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนา อีก 9 โครงการ รวมกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 426.60 เมกะวัตต์  สำหรับธุรกิจนอกภาคการผลิตไฟฟ้า (Non-Power Business) บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล-สกลนคร จำกัดในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ระดับทุติยภูมิ ขนาด 59 เตียง มูลค่าโครงการ 463 ล้าน โดยถือหุ้น 25%คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 75 ล้านบาท และมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นอกจากนี้ ยังต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในธุรกิจติดตั้งโซลาร์บนหลังคาและการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private Purchase Agreement ให้กับโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ผ่านบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการโครงการนำร่องในปี พ.ศ.2565 นี้ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และจะขยายไปสู่โรงพยาบาลของกลุ่มพริ้นซิเพิล แคปิตอลอีก 9 แห่ง ในปี พ.ศ.2566

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจรายใหม่ ควบคู่ไปกับหาลู่ทางลงทุนเพิ่มเติมร่วมกับพันธมิตรรายเดิม ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังเจรจาร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้ากับพันธมิตรในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะมีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน ผ่านทางบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ที่ร่วมทุนกับกลุ่ม กฟผ. ซึ่งกำลังศึกษาความเหมาะสมการลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกา กองทุน Net-Zero ที่ลงทุนโครงการพลังงานทดแทน รวมถึง โครงการ EV Application และสถานีชาร์จไฟฟ้าของ กฟผ. นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และรักษาอัตรากำไรให้มีความมั่นคง ขณะเดียวกันก็เร่งศึกษาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อจัดทำแผนที่นำทางไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593

ความก้าวหน้าโครงการที่กำลังพัฒนาและก่อสร้าง

Advertisement
The Xpozir

สำหรับความก้าวหน้าโครงการส่วนขยายโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนชั่น กำลังการผลิตติดตั้ง 31.20 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าแล้วประมาณ 98.35% กำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์(COD)ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นี้

โครงการที่กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568

ในส่วนโครงการที่กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568จะมีด้วยกัน 7 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพู เริ่มเปิดให้บริการบางส่วนประมาณช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566, 2.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีโค่วิน ประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 15.16 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ประมาณไตรมาสที่2 ปี พ.ศ.2566, 3.โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง สปป.ลาว บริษัทฯถือหุ้น 25% เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ประมาณไตรมาสที่2 ปี พ.ศ.2566, 4.โครงการโรงไฟฟ้า IPS อาร์ อี เอ็น โคราช บริษัทถือหุ้น 40% เริ่มงานก่อสร้างในเดืนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 และคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ประมาณมกราคม พ.ศ.2567, 5.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานรวม หินกอง บริษัทถือหุ้น 51% สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ความก้าวหน้าในการก่อสร้างในขณะนี้ 53.2% คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าชุดที่ 1 ได้ประมาณมีนาคม พ.ศ.2567 และดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าชุดที่ 2 ได้ประมาณมกราคม พ.ศ.2568, 6.โครงการ O&M ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 และหมายเลข 81 กำหนดการเปิดใช้เส้นทางประมาณมกราคม พ.ศ.2568และ7.โครงการรถไฟฟ้าสีชมพูส่วนขยาย ช่างสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี การก่อสร้างขณะนี้มีความคืบหน้า4.86% คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ.2568

งบประมาณการลงทุนในปี พ.ศ.2566

บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณการลงทุนในปี พ.ศ. 2566 ไว้ที่ประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาท เพื่อสานต่อการดำเนินธุรกิจโครงการต่างๆของทางบริษัทฯรวมทั้งมองหาช่องทางการทำธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติม


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard