Advertisement
Leaderboard 728x90

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดและทดลองใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT จำนวน 1 สถานี ประกอบด้วย เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง 1 เครื่อง และเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ 2 เครื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในหน่วยงานราชการ และยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ EV ให้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า  การเปิดและทดลองใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรี และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดภาวะโลกร้อนตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบายของทั่วโลกในขณะนี้

Advertisement
Kreamy Proof

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ กฟผ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศ  ด้านยานยนต์ไฟฟ้า จึงร่วมกับทำเนียบรัฐบาล เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี   ค.ศ. 2065 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) รวมถึงเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เปิดให้บริการสำหรับข้าราชการ แขกของรัฐบาล และผู้มาติดต่อที่ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ บริเวณลานจอดรถอาคารตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล เป็นสถานีลำดับที่ 69 ของประเทศไทย และเป็นสถานีลำดับที่ 3 ของหน่วยงานราชการ ให้บริการชาร์จได้ 4 ช่องจอดประกอบด้วย 1. เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ AC Normal Charge ขนาด 22 kW 2 ช่องจอด สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้ใน 2 – 3 ชั่วโมง และ 2. เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว DC Fast Charge ขนาด 60 kW 2 ช่องจอด สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้ภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเครื่องชาร์จ Wallboxรุ่น Supernova ที่ได้รับการออกแบบพิเศษ ตกแต่งลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยระยะเวลาการชาร์จนั้นขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้านั้นด้วย

นอกจากนี้ สถานีชาร์จแห่งนี้ยังตอบโจทย์ BCG Model และ Zero Waste ซึ่งเป็นแบบอย่างในการยกระดับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก โดย กฟผ. ได้นำอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้าหนัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง มาใช้ในการปูพื้นที่บริเวณจุดจอดรถหน้าสถานีชาร์จ EleX by EGAT ปัจจุบัน กฟผ. เปิดให้บริการสถานี EleX by EGAT และสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXAแล้วทั้งหมด 80 สถานีทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยายมากกว่า 100 สถานีภายในสิ้นปี 2565 เพื่อให้ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามั่นใจ สามารถใช้รถ EV ได้ในชีวิตประจำวันและเดินทางได้ทั่วประเทศ


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard