Advertisement
Leaderboard 728x90

Cafe Amazon

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR สรุปธุรกิจร้าน Cafe Amazon ในสิ้นปี พ.ศ.2565 มีจำนวน 3,895 สาขา เพิ่มขึ้นจำนวน 267 สาขา จากปี 2564  โดยทำยอดขายรวมได้ 357 ล้านแก้ว หรือเกือบวันละ 1 ล้านแก้ว 

Cafe Amazon

ในไตรมาส 4 ปี 2565 Cafe Amazon มีจำนวนรวม 3,875 สาขา แบ่งเป็นสาขาในสถานีบริการน้ำมัน 2,147 สาขา สัดส่วน 55.4% และสาขานอกสถานีบริการน้ำมัน 1,728 สาขา สัดส่วน 44.6% รวมทั้งร้าน Cafe Amazon ในต่างประเทศ 20 สาขา

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

เฉพาะไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2565 Cafe Amazon มียอดขายรวม 90 ล้านแก้ว ลดลง 3 ล้านแก้ว เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2565 เนื่องจากมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ส่วนทั้งปี พ.ศ.2565 Cafe Amazon ทำยอดขายรวมได้ 357 ล้านแก้ว เพิ่มขึ้น 59 ล้านแก้ว หรือเพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2564 ที่มียอดขายรวม 298 ล้านแก้ว จากการขยายสาขามากขึ้นและโควิดคลี่คลายแล้ว

OR รายงานผลประกอบการปี 2565 มีรายได้ 789,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.3%  กำไรสุทธิ10,370 ล้านบาท ลดลง 9.6% เมื่อเทียบกับปี 2564

โดยสัดส่วนรายได้มาจาก ธุรกิจ Mobility (น้ำมัน) 736,408 ล้านบาท สัดส่วน 90.9%,  ธุรกิจ Lifestyle 21,082 ล้านบาท สัดส่วน  2.6%, ธุรกิจ Global 52,154 ล้านบาท  สัดส่วน 6.4% และอื่นๆ 1,061 ล้านบาท สัดส่วน 0.1%

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard