Advertisement
Leaderboard 728x90

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.) เพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ปรับตัวอยู่ได้ในภาวะโลกร้อน

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่ากคช. มีเกณฑ์ Eco – Village ที่ใช้ในการออกแบบการเลือกใช้วัสดุคำนึงถึงสถานที่ตั้ง สภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยและจัดทำโครงการเพื่อการมีที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยโดยได้นำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อทดแทนพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำอารยสถาปัตย์ มาใช้เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกๆกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลาง รายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ขณะเดียวกันก็มุ่งให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนในทุกมิติ ทั้งความสุข สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Smart Think Smart Life by NHA ฉลาดคิด ชีวิตดี ของการเคหะแห่งชาติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) โดยดำเนินงานร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ท.ส.) ซึ่งจะช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยมีการนำร่องการดำเนินการไปบ้างแล้วในหลายๆโครงการของ กคช. ส่วนในอนาคตจะปรับการออกแบบวัสดุและการก่อสร้างโครงการของ กคช.ให้การก่อสร้างรองรับเทรนด์ประหยัดพลังงานและรักษ์โลกให้มากยิ่งขึ้น

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ท.ส.) กล่าวว่า การมีที่อยู่อาศัย หรือบ้าน สักหลัง ไม่ว่าในรูปแบบใด ก็ช่วยให้คนเรารู้สึกมีความมั่นคง ปลอดภัย และอบอุ่น การจะทำให้ที่อยู่อาศัยสามารถประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้นั้น จะต้องคิดตั้งแต่การออกแบบตัวบ้าน การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง การใช้พลังงานทางเลือกและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงการมีพื้นที่สีเขียว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบ้านและพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ที่ช่วยให้เกิดความร่มเย็นและร่มรื่น และยังต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย ทั้งการกิน การใช้ การจัดการขยะและของเสียที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บ้านในยุคสมัยนี้จะต้องสามารถรับมือกับภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งได้ด้วย ซึ่ง  ม.ท.ส. มีองค์ความรู้ มีผู้เชี่ยวชาญและมีพันธมิตรในการทำงานที่พร้อมจะเข้ามาช่วยทำงานขับเคลื่อนให้การมีบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชนจากทาง กคช. เป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคที่อยู่อาศัย สร้างมลพิษ ของเสียจากบ้านเรือนทุกชนิดและด้านการปรับตัวให้อยู่ได้อย่างปกติในภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมที่อยู่อาศัยประพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการทำงานร่วมกัน เบื้องต้นจะมีการศึกษาข้อมูลของโครงการบ้านที่อยู่อาศัยของ กคช. ที่มีอยู่ รวมทั้งความต้องการของประชาชนที่อยู่อาศัยประกอบในการที่จะนำมาประมวลผลแล้วนำมาร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อได้รูปแบบของบ้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับแนวนโยบายการประหยัดพลังงานของ กคช.และรองรับความต้องการของประชาชนเพื่อให้การก่อสร้างโครงการของ กคช.ในอนาคตตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard