Advertisement
Leaderboard 728x90

เมืองไทยประกันภัย 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการไทย ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ ให้แก่ผู้พิการและครอบครัว ตลอดจนร่วมสนับสนุนกลุ่มคนพิการที่เป็นครอบครัวของพนักงานภายในองค์กร 

นางนวลพรรณ ล่ำซำ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการสนับสนุนให้ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และยังเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้พิการที่จะสามารถประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายรูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ ในกลุ่มพนักงานที่มีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นผู้พิการ”

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เป็นการดำเนินงานตามมาตรา 35 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 เพื่อทดแทนการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการ กิจกรรมที่ผ่านมาประกอบด้วย การฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ , การฝึกอาชีพด้านงานฝีมือ และการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ  ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้การสนับสนุนผู้พิการจำนวน 129 คน นอกจากนี้ยังเป็นภาคเอกชนนำร่องโครงการฯ ขยายเครือข่ายการดำเนินโครงการฯ ในกลุ่มสมาชิกหอการค้าไทยที่ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ซึ่งมีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจำนวน 10 แห่ง รวมจำนวนผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการฯกว่า 400 คน และขยายพื้นที่ได้มากกว่า 10 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ราชบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร อุดรธานี อำนาจเจริญ เชียงใหม่ นครพนม ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู

ปี พ.ศ.2565 เมืองไทยประกันภัย ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เราให้ความสำคัญกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถดำเนินอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข … ยิ้มได้ เมื่อภัยมา


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard