Advertisement
Leaderboard 728x90

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือมอเตอร์เวย์ (M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร กรอบวงเงินลงทุน 84,600 ล้านบาท ว่า โครงการแบ่งการก่อสร้างงานโยธา แบ่งเป็น 40 สัญญา (ตอน) โดยปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 95% โดยมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 ตอน ที่เหลืออีก 16 ตอนมีประเด็นการแก้ไขปรับแบบก่อสร้างตามสัญญา และวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มจากสัญญา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปการตรวจสอบการปรับแบบทั้ง 16 ตอน ซึ่งรอกรมทางหลวงส่งเรื่องมาที่กระทรวง คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติกรอบค่างานก่อสร้างเพิ่มได้ภายในปีนี้ โดยมีเป้าหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอย่างช้าภายในปี พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา

ในส่วนการตรวจสอบเรื่องการปรับแบบมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ทั้ง 16 ตอนนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโดยคนกลาง ทั้ง สถาบันการศึกษาและสภาวิศวกร ซึ่งยอมรับว่าต้องใช้เวลาเพราะต้องตรวจสอบรายละเอียดรอบคอบทุกมิติ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล โดยนอกจากเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้ต้องมีการปรับแบบแล้ว ยังต้องตรวจสอบระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการดำเนินการปรับแบบ และการอนุมัติ ผู้มีอำนาจด้วย รวมถึงบุคคลที่ละเมิด เช่น มีการนำดินออกไปจากพื้นที่ จนทำให้พื้นดินกลายเป็นบ่อ และนำไปสู่การปรับแบบก่อสร้างในบางสัญญา เป็นต้น

Advertisement
Kreamy Proof

โดยในประเด็นการขอปรับเพิ่มงบประมาณในแต่ละตอนนั้น คาดว่ากรมทางหลวงจะเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม.เห็นชอบได้ก่อน โดยจะทยอยเสนอเป็นกลุ่มๆ ไม่พร้อมกันทั้ง 14 ตอน เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ โดยจะแยกเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอนุมัติ และผู้รับผิดชอบ ในการที่ต้องปรับแบบที่ทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณ ซึ่งเรื่องนี้ทางหน่วยงานคือกรมทางหลวง ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนต่อไป

“ปัจจุบันมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” มีการเปิดให้บริการชั่วคราว ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ซึ่งในวันหยุดยาวปีใหม่ พ.ศ.2566 ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการเช่นเดิม” นายศักดิ์สยามกล่าว

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา

ก่อนหน้านี้ กรมทางหลวงได้รายงานว่า ประเด็นการปรับแบบ M6 จำนวน 14 ตอน ทำให้มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 6,755 ล้านบาท แต่ยังอยู่ในกรอบวงเงินรวมที่ ครม.ได้เห็นชอบไว้เมื่อปี พ.ศ.2558 ปัจจุบัน ทล.ได้มีหนังสือเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณารายละเอียดขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม แต่ยังอยู่ในกรอบวงเงินที่ ครม.ได้เห็นชอบไว้เมื่อปี พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ปัญหาหลักของการปรับรูปแบบของโครงการแบ่งได้เป็น 4 กรณี ดังนี้ 1. สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนไปจากที่เคยสำรวจออกแบบไว้ตั้งแต่ปี 2551, 2. ปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ และสภาพชั้นดินทางธรณีวิทยา 3. ปรับรูปแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างงานสาธารณูปโภคอื่น เช่น การยกระดับความสูงเพิ่มช่วงที่ข้ามคลองชลประทาน หรือการสร้างกำแพงครอบมอเตอร์เวย์ในช่วงที่ผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 4. ปรับรูปแบบเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard