Advertisement
Leaderboard 728x90

โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  และ บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน “เมืองมหานคร ของขวัญปีใหม่ จากใจ MEA” ส่งมอบพื้นที่ถนนสวย จากการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการนนทรี ให้กับประชาชน

นายวิลาศ เฉลยสัตย์

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) กล่าวว่า MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการเติบโตของเมืองมหานครที่ต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เพียงพอมั่นคงปลอดภัย จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยโครงการนนทรี ที่ดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในครั้งนี้ เริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 – พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนรัชดาภิเษก (เลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร) ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยสว่างอารมณ์ และซอยอนุมานราชธน ระยะทางรวม 8.30 กิโลเมตร

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทำให้เกิดระบบไฟฟ้าที่เพียงพอ มั่นคง และปลอดภัย พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มั่นคง ช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสนับสนุนระบบไฟฟ้าเมืองมหานครให้เป็น Smart Metro Grid ที่จะเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้เป็นรูปแบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายในปี พ.ศ.2568 พร้อมเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility) ทั้งหมดภายในปี พ.ศ.2570 ก่อนที่จะนำไปสู่การเป็นองค์การด้านสาธารณูปโภคที่มีพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Utility) ภายในปี พ.ศ.2580 ต่อไป

โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร ในการให้อนุญาตและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร โดยเฉพาะในช่วงการก่อสร้าง เวลา 22.00 – 05.00 น. ของทุกวัน สำนักงาน กสทช. ช่วยประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และบริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการในส่วนท่อร้อยสายสื่อสาร รวมถึงการประสานงานกับเจ้าของสายสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับจ้างก่อสร้าง ทั้งหมดนี้ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานของ MEA สามารถนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และรื้อถอนเสา – สายไฟฟ้า ได้สำเร็จลุล่วง แม้จะต้องประสบปัญหาอุปสรรคครั้งใหญ่อย่างสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ตาม

ในด้านความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ล่าสุด รวมมีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตร มีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2570 โดยขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม 62 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่โครงการนนทรี รวมถึงบางส่วนของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์ และสว่างอารมณ์ เป็นต้น ขณะเดียวกันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตร เช่น โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก และโครงการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการก่อสร้าง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในคราวเดียวกัน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard