Advertisement
Leaderboard 728x90

การไฟฟ้านครหลวง(MEA) รวมพลังจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า

วิลาศ  เฉลยสัตย์

นายวิลาศ  เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและทำพิธีส่งมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เป็นการร่วมใจของ MEA และฐานทัพเรือกรุงเทพ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดย MEA ร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพ และหน่วยงาน ชุมชน โรงเรียน บริเวณใกล้เคียง รวมกว่า 600 คน ร่วมกันปลูกกล้าต้นโกงกาง จำนวน 15,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านแหลมสิงห์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า) เพื่อใช้เป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่นทะเล ช่วยชะลอความเร็วของลมพายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่งไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสำคัญของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อน กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน นำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไป

Advertisement
Kreamy Proof

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

โดย ที่ผ่านมา MEA ได้ทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง MEA’s Model จากเสาไฟฟ้าชำรุดที่ไม่ได้ใช้งาน ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยนำเสาไฟฟ้าชำรุดที่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่าง ๆ และยางรถยนต์เก่า นำมาทำเป็นแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นระยะทาง  2,200 เมตร พร้อมสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าชายเลนและบำรุงรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (ส่งมอบรายปี ปีละ 400,000 บาท) อีกทั้งยังมีความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการปลูกป่าชายเลนและดูแลบำรุงรักษามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี บนพื้นที่ 550 ไร่ นับเป็นสัญญาณแห่งความร่วมมืออันดีของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นสืบต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard