Advertisement
Leaderboard 728x90

พม. รับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 148,400 ชิ้น รวมมูลค่า 9,151,600 บาท นำโดย คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.

พม. รับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มครอบครัวเปราะบาง เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสร้างรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ สค. มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 1) การให้ความรู้เรื่องการลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะภายใต้โครงการ Stand Up Against Street Harassment ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 4 รุ่น มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,310 คน 2) กิจกรรม Train the Trainers จำนวน 2 รุ่น เพื่ออบรมครูฝึกอาชีพด้านช่างผม เป็นต้น ซึ่งในวันนี้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ จำนวน 148,400 ชิ้น รวมมูลค่า 9,151,600 บาท ให้แก่ สค. เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม.

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

กระทรวง พม. ขอขอบคุณ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดย สค. จะนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับในวันนี้ ไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว รวมถึงผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเพื่อขยายการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard