ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่11-18 สิงหาคม พ.ศ.2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 626 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.99 ล้านบาท
Advertisement
Leaderboard 728x90

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตกล่าวว่า สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่11-18 สิงหาคม พ.ศ.2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 626 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.99 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 358 คดี ค่าปรับ 3.08 ล้านบาทยาสูบ จำนวน 189 คดี ค่าปรับ 6.43 ล้านบาท ไพ่จำนวน 7 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 27 คดี ค่าปรับ 0.30 ล้านบาทน้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.00 ล้านบาท รถจักรยานยนต์จำนวน 33 คดี ค่าปรับ 0.99 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 11 คดี ค่าปรับ 1.14 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นสุรา จำนวน 3,436.335 ลิตร ยาสูบ จำนวน 23,637 ซอง ไพ่ จำนวน 221 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 22,220.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 420 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 52 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 24,260 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 441.03 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 13,191 คดี ค่าปรับ 115.35 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,255 คดี ค่าปรับ 222.96 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 357 คดี ค่าปรับ 3.52 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 767 คดี ค่าปรับ 27.77 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 9.76 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,002 คดี ค่าปรับจำนวน 24.19 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน585 คดี ค่าปรับ 37.48 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 197,548.579 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,278,771 ซอง ไพ่ จำนวน 21,161 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 994,139.000 ลิตรน้ำหอม จำนวน 289,647 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,292 คัน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard