Advertisement
Leaderboard 728x90

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) วันนี้ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. ได้เห็นชอบให้ “นายจุฬา สุขมานพ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอีอีซีคนใหม่แทนนายคณิศ แสงสุพรรณ ที่หมดวาระไปตั้งแต่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เมื่อ 28 ธ.ค. 65 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. ได้เห็นชอบให้นายจุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอีอีซีคนใหม่แทนนายคณิศ แสงสุพรรณ ที่หมดวาระไปตั้งแต่ 17 ส.ค.65 ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

“หลังจากแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วผมจะนัดหมายเลขาฯคนใหม่มาหารือเพราะมีงานหลายอย่างที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนซึ่งเลขาฯคนใหม่มีความรู้ ความสามารถที่จะขับเคลื่อนแผนงานอีอีซีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศอยู่แล้ว”นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการอีอีซีกล่าวว่า หลังจากบอร์ดอีอีซีเห็นชอบชื่อเลขาฯคนใหม่แล้วจะเข้ากระบวนเจรจาค่าตอบแทน และสัญญารวมทั้งรับทราบภารกิจเพิ่มเติมซึ่งที่ประชุม กพอ.ครั้งนี้ได้มีการมอบหมายเพิ่มเติม เมื่อเจรจาเสร็จแล้ว ก็จะเสนอให้นายกรัฐมนตรี ลงนามในสัญญาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านนโยบาย และแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า กพอ.ได้พิจารณาเห็นชอบหลักการโครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ที่มีกระทรวงสาธารณสุข และ สกพอ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันดำเนินการ ในรูปแบบการลงทุนรัฐร่วมเอกชน (PPP) ประเภท Build Transfer Operate : BTO ที่เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ลงทุน ก่อสร้างทรัพย์สินสำคัญและโอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐทันทีหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชน ได้ในช่วงต้นปี 2566 และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดเลือก พร้อมลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชนกลางปี 2566 ซึ่งการออกแบบก่อสร้างโครงการต่างๆ จะแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปีและมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด 50 ปี

“โรงพยาบาลปลวกแดง 2 จะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) รองรับได้ 120 -200 เตียง จะรองรับผู้ประกันตน ไม่ต่ำกว่า 200,000 คน ในอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง ลดการเดินทางไปรักษาพยาบาลนอกพื้นที่” นางสาวพจณีกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุม กพอ. ได้รับทราบ ความก้าวหน้าภารกิจขับเคลื่อนโครงสร้้างพื้นฐานหลัก ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุุนรััฐ-เอกชน (PPP) ที่สำคัญ ๆ โดย อีอีซี ได้ผลักดันทุกโครงการ ดำเนินการลงทุนได้ตามแผน ได้แก่ 1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้ส่งมอบพื้นที่โครงการ (ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และพื้นที่มักกะสันและศรีราชาให้แก่เอกชนแล้ว โดยเอกชนเข้าดำเนินการเตรียมการก่อสร้าง และขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเมื่อได้รับจะทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาครบถ้วน และจะเริ่มการก่อสร้าง

2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก คาดว่า สกพอ. จะแจ้งให้เอกชนเริ่มงานก่อสร้างได้ในช่วงต้นปี พ.ศ.2566 หลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาร่วมลงทุนครบถ้วน ซึ่งการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ และโครงการสนามบินอู่ตะเภาฯ จากสถานการณ์โควิด 19 และสงครามรัสเชีย-ยูเครน ปัจจุบันคู่สัญญาได้เจรจาหลักการแก้ไขปัญหา และได้นำเสนอต่อคณะทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทั้ง 2 โครงการ ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน โดยพิจารณาให้ความเห็นด้านเทคนิค การเงินและกฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำความเห็นไปปรับปรุง และจะนำเสนอให้ที่ประชุม กพอ. พิจารณาต่อไป

3) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่มงานออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว โดยขณะนี้ ความก้าวหน้างานถมทะเลตามทำได้เร็วกว่าแผนงาน 3.39 % โดยท่าเรือมาบตาพุด ช่วงที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 และ 4) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เริ่มต้นการก่อสร้างงานทางทะเล โดยพื้นที่ถมทะเลช่วงที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ กำหนดเปิดบริการท่าเทียบเรือ Fในปี 2569

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพอ. ได้รับทราบความก้าวหน้าอีอีซี ในด้านอื่นที่สำคัญ ๆ อาทิ การผลักดันและเร่งรัดการลงทุนระยะที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) เกิดการอนุมัติงบลงทุนสูงถึง 1.92 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท พื้นที่ อีอีซี ก้าวสู่ที่ตั้งฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า EV แห่งภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว BCG model ขับเคลื่อนระบบ Automation ในโรงงานและธุรกิจช่วยลดต้นทุนได้กว่า 30% อีกทั้ง บูรณาการลงทุนร่วมกับทุกภาคส่วน สร้างประโยชน์ และพัฒนาตรงถึงประชาชนและชุมชนคนพื้นที่ อาทิ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard