Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับมาตรฐานทางถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3018 แยก ทล.331 ตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยดำเนินการปรับปรุงชั้นทาง ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องการจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร

กรมทางหลวงชนบท

นอกจากนี้ยังปรับปรุงรางระบายน้ำย่านชุมชน ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ กม.ที่ 3+893 ถึง กม.ที่ 5+193 รวมระยะทาง 1.3 กิโลเมตร

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

กรมทางหลวงชนบท

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อยกระดับทางหลวงชนบทให้รองรับปริมาณการจราจรและเพิ่มสะดวกปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง ทล.331 ถึง ทล.3121 และยังเป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงไปสู่จังหวัดชลบุรีอีกด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard