Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทางรวม 3.222 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 57% ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างชั้นพื้นทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2566

การก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมือง เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการพัฒนาเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 163.191 ล้านบาท โดยมีลักษณะการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไหล่ทางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 2.50 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 – 4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง รวมระยะทาง 3.222 กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

การก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม

ถนนสาย จ4 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 เชื่อม ทล.208 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 1+415 เชื่อมถนนโยธาธิการและผังเมือง (ชอยซากุระ) ระยะทาง 1.415 กิโลเมตร

ถนนสาย จ5 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 3+881 บริเวณถนนสายมหาสารคาม – อำเภอวาปีปทุม (หน้าหมู่บ้านดีเฮ้าส์) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 5+688 เชื่อมถนนสายมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย) ระยะทาง 1.807 กิโลเมตร

การก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม

โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ถนนสาย จ4 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.208 กับถนนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนถนนสาย จ5 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.2040 และ ทล.23 รวมทั้งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง และเขตชุมชนหนาแน่นบริเวณถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้สมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard