Advertisement
Leaderboard 728x90

ทช.ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ บริเวณจุดคอขวด พร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทช.ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์

ปัจจุบันการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะริมเขตทางของถนราชพฤกษ์ ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่หนาแน่นได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่สูงถึง 59,000 คัน/วัน ทำให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกษ์ลดลง โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ยังมีสภาพเป็นคอขวดการจราจรติดขัด ส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุในสายทาง เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางขนานในรูปแบบทั่วไปได้ ทช. จึงต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในเขตทางเดิม ซึ่งจะสามารถลดปัญหาสภาพคอขวดและการจราจรในพื้นที่ได้

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ทช.ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์

ทช.ได้เข้าดำเนินการปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง บนทางขนานถนนราชพฤกษ์โครงสร้างเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นเหล็ก เพื่อให้งานก่อสร้างรวดเร็วและกระทบกับการจราจรบนถนนราชพฤกษ์น้อยที่สุด มีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างประมาณ กม. ที่ 12+850 สิ้นสุดงานก่อสร้างประมาณ กม. ที่ 15+100 สะพานฝั่งขาเข้าความยาวประมาณ 2.1 กิโลเมตร และฝั่งขาออกยาวประมาณ 1.9 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,181 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2568


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard