Advertisement
Leaderboard 728x90

CPF ร่วมสร้างยุวเกษตร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มีโอกาสร่วมพัฒนาการศึกษาของไทย  ด้วยการส่งมอบความรู้ และทักษะด้านอาชีพถ่ายทอดให้กับน้องๆ โรงเรียนในความรับผิดชอบ ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนน็กซ์ อีดี  (CONNEXT ED)”

CPF ร่วมสร้างยุวเกษตร

โรงเรียนบ้านบุเขว้า จังหวัดนครราชสีมา  เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียน 126 คน คุณครู 12  ท่าน  และเป็น 1  ใน 298 โรงเรียน ที่ซีพีเอฟดูแล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทฯ ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  ในปีการศึกษา พ.ศ.2562  และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง  ด้วยเงินทุนหมุนเวียนจากการจำ หน่ายผลผลิตไข่ไก่ในโครงการฯ  ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  เข้ามาเสริมโครงการยุวเกษตรที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ส่งผลให้กลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียน ได้รับรางวัลที่ 1 สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร  และได้รับรางวัลที่ 1 บุคคลทางการเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพืชมงคล ประจำปี พ.ศ.2565

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

นายอนันต์ ขำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเขว้า  กล่าวว่า  โรงเรียนฯขอขอบคุณโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนน็กซ์ อีดี  โดยมีซีพีเอฟเข้ามาสนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่   ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม  สร้างนิสัยรักการทำงานจากการที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  ทำให้เกิดทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม   ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนหรือสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งได้สืบสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้  กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชุมชน และกลุ่มยุวเกษตรกรเครือข่ายทั้งในอำเภอและจังหวัดนครราชสีมา โดยสมาชิกยุวเกษตรกรสามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ในแต่ละกิจกรรมให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมได้

คุณครูประทุมรัตน์  จงคูณกลาง คุณครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตร รร.บ้านบุเขว้า เล่าว่า  กลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียนมีสมาชิก 35 คนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5 และ 6  ที่สนใจกิจกรรมด้านเกษตร โดยที่กลุ่มยุวเกษตรมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น  3 ส่วน  คือ งานรวม  ประกอบด้วย  ปลูกข้าว ปุ๋ยหมัก สหกรณ์  และออมทรัพย์

งานกลุ่มย่อย  อาทิ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุก  ปลูกไม้ผล และงานส่วนบุคคล  เป็นกิจกรรมที่เด็กๆเรียนรู้จากที่โรงเรียน และนำไปใช้ต่อที่บ้าน เช่น การเลี้ยงไก่   นอกจากนี้ เด็กๆ ได้เรียนรู้ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต  อาทิ ผลผลิตไข่ไก่ ที่นำมาขายผ่านช่องทางออนไลน์  โดยให้เด็กๆ ไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน https://www.facebook.com/bukwau?mibextid=ZbWKwL

CPF ร่วมสร้างยุวเกษตร

“โรงเรียนนำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ เป็นโครงการชูโรงในการเข้าประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565  และทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เป็นโครงการที่ทำให้เด็กๆ มีช่องทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ” คุณครูประทุมรัตน์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรของ รร.บ้านบุเขว้า กล่าว

Advertisement
The Xpozir

ซีพีเอฟ เป็น 1 ใน 12 องค์กรภาคเอกชนที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี  ยกระดับการพัฒนาการศึกษาของไทย ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งปัจจุบัน  มีโรงเรียนในความดูแลของบริษัทฯ 298 แห่ง  ครอบคลุมพื้นที่  4 จังหวัด  ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสระบุรี โดยในปี 2566 นี้ ซีพีเอฟ มีเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี  โดยเน้นโครงการด้านวิชาการควบคู่กับโครงการที่ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กๆ  โดยนอกจากบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ  ของโรงเรียนในความดูแลแล้ว  ยังได้สนับสนุนให้พนักงานสมัครเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษา  (School Partner :SP)เพื่อเป็นคู่คิดกับผู้บริหารของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มุ่งสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard