Advertisement
Leaderboard 728x90

UBE เปิดทิศทางธุรกิจ ปี’66 ยกระดับมันสำปะหลังไทย

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดทิศทางธุรกิจ ปี พ.ศ.2566 เตรียมยกระดับมันสำปะหลังไทยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ระบุมุ่งสู่การเป็น Food Tech Company เต็มรูปแบบ

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBEผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย นำทีมผู้บริหาร แถลงผลการดำเนินงาน ปี 2565 และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2566 โดยกล่าวว่า ปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นปีที่สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มทยอยฟื้นตัว การใช้จ่ายภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ประมาณ 7 พันกว่าล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ ประมาณ 329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2564

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

UBE

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2566 ยังถือเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทาย ทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว และราคาวัตถุดิบมันสำปะหลังที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลง อันมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2565 อย่างไรก็ตาม UBE ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นบริษัท Food Tech Company ที่เน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจ “UBEYOND” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตที่กว้างไกลกว่า ใน 3 ด้าน กล่าวคือ

1.Beyond the challengesก้าวเหนือความท้าทายด้วยแผนการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
-แผนกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโของธุรกิจ (1) วางเป้าการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจใหม่ ภายใน 3 ปี (2) การรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยในส่วนของธุรกิจเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง จะเดินหน้าผลักดัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลมากขึ้น ส่วนเกรดอุตสาหกรรม จะเดินหน้าผลักดันให้มีการเปิดเสรีการใช้งานเอทานอลในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง ส่วนธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และ ฟลาวมันสำปะหลัง จะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ที่ตอบโจทย์ตรงลูกค้า เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการนำฟลาวมันสำปะหลังไปใช้ในเมนูต่างๆ อาทิ พาสต้า ราเมน ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เตรียมเดินหน้าสร้างการเติบโตของธุรกิจกาแฟ ข้าวอินทรีย์ และธุรกิจพลังงานทดแทน และ (3) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะมาต่อยอดการเติบโตของธุรกิจเดิม หรือการสร้างการเติบโตใหม่ในอนาคต

-กลยุทธ์ด้านการเงิน โดยแผนระยะสั้นจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนระยะยาว จะเป็นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ การกระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่ง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลงทุนด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา

-ธุรกิจเอทานอล ดำเนินแผนกลยุทธ์ในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านโครงการ Debottleneck รวมถึงการผลักดันการเปิดเสรีเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ

Advertisement
The Xpozir

-ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลัง มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าในรูปแบบการนำไปใช้ใน Application ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ Trend ด้านสุขภาพของผู้บริโภค โดยเน้นการขยายตลาดและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High valued-added products) ทั้งในส่วนแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค และ ฟลาวมันสำปะหลัง โดยตลาดในประเทศ ผ่านแบรนด์ ทาสุโกะ และในตลาดต่างประเทศ

2.Beyond through innovationก้าวเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมที่เปิดกว้าง ผ่านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางธุรกิจของ UBE และบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยด้านอาหารแห่งอนาคต การวิจัยทางด้านชีวเคมี และการวิจัยด้านการเพาะปลูกและสารชีวภัณฑ์ จากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายใน และการร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

3.Beyond sustainabilityก้าวสู่ความองค์กรที่มีความยั่งยืนครบทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และการส่งเสริมวัตถุดิบมันสำปะหลังอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ผ่านโครงการอีสานล่าง 2 โมเดล บูรณาการกับภาครัฐ รวมถึงการใส่ใจกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ (Zero carbon) และการบริหารจัดการผลพลอยได้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มูลค่า (Zero waste) ตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านโครงการ UBE Care ที่ช่วยสนับสนุนชุมชนต่างๆ ทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรม การช่วยเหลือจากเหตุการณ์ภับพิบัติ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน คือ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโตไปสู่เป้าหมาย

“ประเทศไทย นับเป็นประเทศที่มีความพร้อมในด้านการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะวัตถุดิบมันสำปะหลัง ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม ในปีนี้ UBE ตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นว่า เรามีดีมากกว่าผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน แต่เรายังมีผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลัง ที่ตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของโลก และสิ่งนี้จะเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปอีกขั้นได้” นางสาวสุรียส กล่าว

UBE วางเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและยกระดับมันสำปะหลังไทยให้ก้าวไกลไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงอื่นๆ ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืนที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ตามแนวทาง ESG พร้อมเคียงข้างให้การสนับสนุนเกษตรกรไทย ในการ ยกระดับการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ต้นทางวัตถุดิบคุณภาพสู่การแปรรูปที่สมบรูณ์แบบสู่ “อาหารแห่งอนาคต” เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเกษตกรไทย และสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นบริษัท Food Tech Company ที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard