Advertisement
Leaderboard 728x90

การผลิตรถยนต์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิตรถยนต์ 190,155 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ขาย  68,284 คัน ลดลงร้อยละ 4.79 ส่งออก 87,979 คัน ลดลงร้อยละ 10.98

ยอดการผลิตรถยนต์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีทั้งสิ้น 190,155 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นเพราะได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นจึงผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.12 และผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.06 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ร้อยละ 11.39จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,724,909 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 20.95รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตได้ 69,870 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 24.63ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีจำนวน 546,417  คัน มีสัดส่วนร้อยละ 31.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 0.58

Advertisement
Kreamy Proof

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิต 13 คัน ซึ่งไม่มีการผลิตในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2564 แต่ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิตได้ 48 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 65.52

รถยนต์บรรทุก เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิตได้ทั้งหมด 120,272 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 10.05 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,178,444 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 34.45

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิตได้ทั้งหมด 116,794 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 11.02 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,140,296 คัน มีสัดส่วนร้อยละ 66.11 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 20.09 โดยแบ่งเป็น

 •  รถกระบะบรรทุก274,958 คัน   เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 14.80
 •  รถกระบะดับเบิลแค็บ722,482 คัน   เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 21.37
 •  รถกระบะPPV 142,856 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 24.47

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตได้ 3,478 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 15.03 แต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 ผลิตได้ 38,148 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 18.64

Advertisement
The Xpozir

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตได้ 107,345 คัน มีสัดส่วนร้อยละ 56.45 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 19.12 ส่วนเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2565 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 951,551 คัน เท่ากับร้อยละ 55.17 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2564 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 8.26

รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตเพื่อการส่งออก 36,396 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 85.94 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 260,645 คัน มีสัดส่วนร้อยละ 47.70 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 0.38

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 70,949 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 0.58 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 690,906 คัน มีสัดส่วนร้อยละ 60.59 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม –พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 11.56 โดยแบ่งเป็น

 •  รถกระบะบรรทุก  77,374 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 3.58
 •  รถกระบะดับเบิลแค็บ530,887 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 11.61
 •  รถกระบะPPV 82,645 คัน    เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 19.93

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตได้ 82,810 คัน มีสัดส่วนร้อยละ 43.55 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 10.06 และเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิตได้ 773,358 คัน เท่ากับร้อยละ 44.83 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 41.33

รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 33,474 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 8.26 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตได้ 285,772 คัน มีสัดส่วนร้อยละ 52.30 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 แล้ว ลดลงร้อยละ 1.45

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิต 13 คัน ซึ่งไม่มีการผลิตในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 แต่ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2565 ผลิตได้ 48 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 65.52

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 45,845 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 32.27 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผลิตได้ทั้งสิ้น 449,390 คัน มีสัดส่วนร้อยละ 39.41 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 36.07 ซึ่งแบ่งเป็น

 •  รถกระบะบรรทุก197,584 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 19.89
 •  รถกระบะดับเบิลแค็บ191,595 คัน   เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 60.22
 •  รถกระบะPPV 60,211 คัน   เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 31.28

รถจักรยานยนต์

เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.พ.ศ.2565 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 238,050 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 2.77 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 189,040 คัน เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2564 ร้อยละ 0.29 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 49,010 คัน เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2564 ร้อยละ 13.61

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,406,404 คัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2564 ร้อยละ 15.03 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,835,466 คัน เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2564 ร้อยละ 13.80 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 570,938 คัน เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2564 ร้อยละ 19.14

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 68,284 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 4.79 ลดลงเพราะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยขายได้เพียงร้อยละ 79.16 ของยอดการผลิตเพื่อขายในประเทศ ทั้งๆที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเก้าล้านกว่าคนรวมทั้งนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมีเงินลงทุนกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ส่งผลให้คนมีงานทำเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมพ.ศ.2565 ร้อยละ 5.67

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 150,980 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 4.38 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมพ.ศ.2565 ร้อยละ 12.66

ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายนพ.ศ.2565 รถยนต์มียอดขาย 766,589 คัน เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2564 ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 14.67 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,647,571 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ร้อยละ 12.67

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2565 ส่งออกได้ 87,979 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 10.98 และลดลงจากเดือนตุลาคมพ.ศ.2565 ร้อยละ 6.63 ลดลงเพราะส่งออกได้แค่ร้อยละ 81.96 ของยอดผลิตเพื่อส่งออกจากการขาดแคลนพื้นที่จอดรถยนต์ส่งออกในเรือประเภทบรรทุกสินค้าที่มีล้อ และมีมูลค่าการส่งออก 56,071.91 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2564 ร้อยละ 2.89

ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือน พ.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 68,284 คัน ลดลง 4.79% จาก พ.ย.64 เพราะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยขายได้เพียง 79.16% ของยอดการผลิตเพื่อขายในประเทศ ทั้งที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศกว่า 9 ล้านคน รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมีเงินลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท ส่งผลให้คนมีงานทำเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยอดขายในประเทศในช่วง 11 เดือนอยู่ที่ 766,589 คัน เพิ่มขึ้น 14.67% จากช่วงเดียวกันของปี 64

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง

 • ประเภท BEV เดือน พ.ย.65 จดทะเบียนใหม่ 2,878 คัน เพิ่มขึ้น 07% จาก พ.ย.64 ส่งผลให้ยอด 11 เดือนอยู่ที่ 18,135 คัน เพิ่มขึ้น 234.53% ส่งผลให้มียอดสะสมถึงวันที่ 30 พ.ย.65 รวม 29,402 คัน
 • ประเภท HEV เดือน พ.ย.65 จดทะเบียนใหม่ 5,090 คัน เพิ่มขึ้น 05% จาก พ.ย.64 ส่งผลให้ยอด 11 เดือน อยู่ที่ 59,937 คัน เพิ่มขึ้น 78.67% ส่งผลให้มียอดสะสมถึงวันที่ 30 พ.ย.65 รวม 255,773 คัน

ประเภท PHEV ในเดือน พ.ย.65 จดทะเบียนใหม่ 961 คัน เพิ่มขึ้น 48.76% จาก พ.ย.64 ส่งผลให้ยอด 11 เดือน อยู่ที่ 10,652 คัน เพิ่มขึ้น 63.70% ส่งผลให้มียอดสะสมถึงวันที่ 30 พ.ย.65 รวม 41,743 คัน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard