Advertisement
Leaderboard 728x90

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บูรณาการทุกส่วนงานพร้อมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 140,000 คน

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กล่าวว่า ในเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 16 – 28 มกราคม 2566 ทสภ.คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทสภ. รวมทั้งสิ้น 1,819,198 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 139,938 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาเข้า – ออก) จำนวน 1,364,202 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาเข้า – ออก) จำนวน 454,996 คน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำหรับประมาณการเที่ยวบินคาดว่าจะมีเที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 10,965 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 843 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ (ขาเข้า – ออก) จำนวน 7,635 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ (ขาเข้า – ออก) จำนวน 3,330 เที่ยวบิน มีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ และเช่าเหมาลำ (Extra & Charter Flight) จำนวน 10 สายการบิน รวม 86 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 2 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 84 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (ขาเข้า – ออก) คือ สายการบินทีเวย์ จำนวน 26 เที่ยวบิน สายการบิน เจจูแอร์ จำนวน 24 เที่ยวบิน และสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลน์ จำนวน 10 เที่ยวบิน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทสภ. ได้บูรณาการร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรองรับผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในด้านต่าง ๆ เช่น จัดสรรเคาน์เตอร์เช็กอินเพิ่มเมื่อได้รับการร้องขอจากสายการบิน เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระล่วงหน้า 4 ชั่วโมง ลดความคับคั่งของผู้โดยสารขาออกที่มาก่อนเวลาปกติ 3 ชั่วโมง (ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 16 สายการบิน) เพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของการให้บริการกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ทสภ. ประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารดำเนินการขนถ่ายสัมภาระให้ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการให้บริการภาคพื้นให้เพียงพอ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนสนับสนุนส่วนงานราชการหรือสายการบินเมื่อได้รับการร้องขอ รวมทั้งประสานงานผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร จัดทำข้อความภาษาจีนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการใช้บริการ และจัดทำวิดีทัศน์แนะนำการใช้บริการขนส่งสาธารณะรูปแบบภาษาจีนเผยแพร่ผ่านทางจอ LED ในบริเวณพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งมีการให้บริการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับสนามบินได้หลายรูปแบบ อาทิ รถไฟฟ้า Airport Rail Link รถโดยสารสาธารณะ และรถลีมูซีนของท่าอากาศยาน ฯลฯ นอกจากนี้ ทสภ. ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยานในการให้คำแนะนำและจัดระเบียบแถวเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และจัดทำวิดีทัศน์ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย จำนวน 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย เยอรมนี และ อินเดีย เผยแพร่ทางจอ LED บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า เพื่อสร้างความประทับใจแรกแก่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย

การเดินทาง

ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 19.00 – 21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นสำหรับเที่ยวบินขาออกภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard