Advertisement
Leaderboard 728x90

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  เปิดผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีการนำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว กลับมาใช้เป็นแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และเครื่องสำรองไฟ (UPS) อายุการใช้งานเทียบเท่าแบตเตอรี่ใหม่ ปูทางการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่สู่ความยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าอุตสาหกรรม หรือ MIND ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้นโยบาย BCG Model (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) และจากการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรการส่งเสริมของรัฐบาล รวมทั้งการผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)ได้เตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีในจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วได้อย่างครบวงจรทั้งการ Reuse และ Recycle โดยเซลล์ (Cells) และโมดูล (Modules) ในแบตเตอรี่ฯ ที่ยังคงมีประสิทธิภาพสูง กพร. ได้ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พัฒนาเทคโนโลยีนำกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน(Second Life EV Batteries) สำหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และอาคารบ้านเรือน สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งได้พัฒนาต้นแบบรถกอล์ฟไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่ใช้แบตเตอรี่จากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว

แบตเตอรี

ทั้งนี้ ผลการทดสอบคาดว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือใกล้เคียงกับอายุ

การใช้แบตเตอรี่ใหม่ในรถยนต์ไฟฟ้าเดิม สำหรับแบตเตอรี่ฯที่ไม่สามารถนำมา Reuse กพร. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)พัฒนาเทคโนโลยีในการ Recycle โดยสามารถแยกสกัดลิเทียมและโคบอลต์

Advertisement
The Xpozir

ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ทางสหภาพยุโรป (EU) จัดเป็นวัตถุดิบประเภทที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากหรือ Critical Raw Materials (CRM) ออกมาใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนต้นแบบที่ใช้ลิเทียมที่ได้จากการ

Recycle แบตเตอรี่ฯ เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งผลงานดังกล่าวทั้ง 2 เทคโนโลยี นับเป็นความสำเร็จครั้งแรกในไทย

นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์

นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) กล่าวว่า ผลสำเร็จฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า  กพร. ได้ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กพร. และ สจล. ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการรองรับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สามารถรักษาตำแหน่งการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และก้าวไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้รวมทั้งเป็นคำตอบที่สำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อป้องกันปัญหาขยะและมลพิษจากแบตเตอรี่ในอนาคตด้วยการหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วภายในประเทศอย่างครบวงจรและยั่งยืน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard