Advertisement
Leaderboard 728x90

กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 30 ปี รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ “Prime Minister’s Export Award” เพื่อเชิดชูเกียรติ 34 บริษัทที่พัฒนายกระดับธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีแผนการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจส่งออกรายอื่นๆได้ต่อไป

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กิจกรรมเฉลิมฉลองรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น “Prime Minister’s Export Award 2022”เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Proud Past-Inspried Future” ธุรกิจไทยที่มีความมุ่งมั่น พัฒนา ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน สร้างโอกาสและแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆในอนาคต ถือเป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกโดยรางวัลในปีแรก คือ “Distinctive Development & Marketing of Thai Owned Brand Exports” และในปีต่อมาได้เพิ่มสาขารางวัล “Distinctive Development & Marketing of Thai Owned Design Exports” และรางวัล “Outstanding Performance as the Best Exporter” ตามลำดับ และจากการพัฒนารางวัลอย่างต่อเนื่อง รางวัล PM’s Export Award รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้แก่ผู้ส่งออกไทยและเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยในต่างประเทศ ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยตลอด 30 ปีมานี้ กระทรวงพาณิชย์มองเห็นการขยายตัวมากขึ้นของธุรกิจส่งออกของผู้ที่ได้รับรางวัล ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในตลาดการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนาประเทศจากการเป็นประเทศรับจ้างผลิตสินค้า เป็นประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้จุดแข็งของประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรองรับให้ได้ โดยหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ประกอบการในโลกยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการใช้กรอบความคิดที่เหมาะสม ได้แก่ กรอบความคิดในเรื่องของการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และศึกษาในปัญหาให้ถ่องแท้, กรอบความคิดของการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยและสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมเข้ามาร่วมด้วยกรอบความคิดดิจิทัล ก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา กรอบความคิดเชิงนวัตกรรม ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีมากยิ่งขึ้น เห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้สามารถเกิดขึ้นได้ จากการนำจินตนาการของตนเองมาทำการศึกษา เรียนรู้จนเข้าใจและลงมือทำ

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในวาระครบรอบ 30 ปี ของรางวัล PM’s Export Award ครั้งนี้ เป็นต้นแบบของผู้มีกรอบความคิดที่ก้าวหน้า เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นในฐานะเป็นผู้พัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง กระทรวงพาณิชย์หวังว่าความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจไทยผ่านรางวัลดังกล่าว จะเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจให้ทุกท่านรักษาคุณภาพ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกของไทย เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในตลาดโลก ถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทย โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2535 – 2564มีผู้ได้รับรางวัลแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 787 รางวัล 257 บริษัท ซึ่งล้วนเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจของคนไทยในการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของรางวัล กรมฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการส่งแบบสอบถามและสำรวจความก้าวหน้าของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 257 บริษัท ปัจจุบันมีผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ 232 บริษัท และมีจำนวน 67 บริษัทที่ได้แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการจากภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องได้ทำการคัดเลือก 34 บริษัท ที่มีการพัฒนายกระดับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ เช่น การพัฒนาด้านการออกแบบ ด้านนวัตกรรม ด้านการสร้างแบรนด์ การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

สำหรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น “Prime Minister’s Export Award 2022”ในประเภท“Best of the Best”มีจำนวน 34 บริษัท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล, บริษัท เค-เฟรช จำกัด, บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน), บริษัท เคียงมูล พลังงานยังยืน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ชาเขียว จำกัด :Ranong Tea, บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด : Royal Umbrella Rice, บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด : Sonite, บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัด, บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด, บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด : Chaokoh, Mae Ploy, บริษัท ไทยเพรซิเดทท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) : Mama,บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด : Homtiem, บริษัท นิว อาไรวา จำกัด : Qualy, บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด : Beauty Gems, บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด : Bathroom i-spa, บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด : PlanToys, บริษัท พันธวณิชย์ จำกัด, บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด : Maepranom Brand, บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จำกัด : Pioneer, บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท มูนเลอร์ คอลเลคชั่น จำกัด, บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิตแมนท์ส จำกัด, บริษัท ลีฟครีเอชั่น จำกัด, โรงพยาบาล สมติติเวช สุขุมวิท: บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด, บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด : Siam Fresh, บริษัท สหพิบูลย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) : Zebra Thailand, บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด : Deesawat, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด, บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) : COTTO และบริษัท โอไมซอกซ์2552 (ไทยแลนด์) จำกัด :Prompt Design

รางวัล The Inspireres ผู้สร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ในส่วนรางวัล The Inspireres ผู้สร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน มีจำนวน 12 บริษัท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล, บริษัท เค-เฟรช จำกัด, บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด : Sonite, บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด : Chaokoh, Mae Ploy, บริษัท ไทยเพรซิเดทท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) : Mama, บริษัท นิว อาไรวา จำกัด : Qualy, บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด : PlanToys, บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, โรงพยาบาล สมติติเวช สุขุมวิท: บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด : Deesawatและบริษัท โอไมซอกซ์2552 (ไทยแลนด์) จำกัด :Prompt Design

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard