Advertisement
Leaderboard 728x90

เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น คว้ารางวัล'ธงขาว-ดาวเขียว'จากการนิคมอุตฯ

บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด โดย นายธีรุตม์ บุตรเลิศเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกลยุทธ์สิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัดเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลธงขาว-ดาวเขียวจากรศ. ดร. วีริศอัมระปาลผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ในงานพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณประจำปี พ.ศ.2565

บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด

บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนของระบบส่งกำลังของรถยนต์ ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยผลงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลในระดับดีเยี่ยม ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการให้รางวัลทั้งหมด 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานทั้งหมด 5 มิติ โดยเริ่มจาก “มิติกายภาพ” ซึ่งทาง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น ได้มีการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลส์บนหลังคาโรงงาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดขยะพลาสติก 4 ประเภท และการจัดการพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ ให้มีพื้นที่มากถึงร้อยละ 10 หรือ 4,858 ตารางเมตร ตามมาด้วย ด้าน “มิติเศรษฐกิจ” โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ในรูปแบบร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยคนในชุมชนภายในพื้นที่โรงงาน

ในส่วนงานด้าน “มิติสิ่งแวดล้อม” เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น ได้ดำเนินการจัดการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สีฐานน้ำในกระบวนการผลิต และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ รถยนต์ อีโคคาร์มิตซูบิชิ มิราจ และมิตซูบิชิ แอททราจ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement Guideline) และยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียวอีกด้วย

สำหรับ “มิติด้านสังคม” เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น ได้ดำเนินหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน อาทิ โครงการ Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โครงการ Root for Sustainability : รากกล้าแห่งความยั่งยืน เพื่อปลูกและฟื้นฟูผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในแง่ของ “มิติการบริหารจัดการ” ทางบริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทุกมิติ

รางวัลธงขาว-ดาวเขียว ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของ เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้นและมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมให้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การประเมินตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรค์สร้าง เคียงข้างสังคมไทย” ผ่านหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Advertisement
The Xpozir

โครงการรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ก่อตั้งขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี 2550 เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 รางวัล ประกอบด้วย “รางวัลธงขาวดาวเขียว” และ “รางวัลธงขาวดาวทอง” ซึ่งในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวจำนวน 127 บริษัท และบริษัทที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวทองจำนวน29 บริษัท

ทั้งนี้ ทางโครงการได้มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายของโครงการนี้ยังมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชน และยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard