Advertisement
Leaderboard 728x90

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ตอนที่ 18 ที่ กม.66+900 และพบปะกับประชาชนอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้า

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน สร้างระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้แปรนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้พี่น้องประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

Advertisement
Kreamy Proof

โครงการทางหลวงพิเศษ M81

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

โครงการทางหลวงพิเศษ M81

ปัจจุบันกรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โดยแบ่งออกเป็น 25 สัญญา แนวเส้นทางโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผ่านพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี – อำเภอพนมทวน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 – 6 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านศีรษะทอง ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่าม่วง ด่านท่ามะกา และด่านกาญจนบุรี อัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ มีค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.50 บาท/กิโลเมตร สูงสุด 150 บาท รถยนต์ 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.40 บาท/กิโลเมตร สูงสุด 240 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาท/กิโลเมตร สูงสุด 350 บาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าการก่อสร้างกว่าร้อยละ 82 กำหนดเปิดให้บริการปี 2566 (เริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี 2567) โดยจัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) คิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงซึ่งมีทั้งการจัดเก็บแบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC) แบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC ) และแบบ Multi-lane free flow (M-Flow)

ทั้งนี้ เมื่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) แล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี – จังหวัดกาญจนบุรี เหลือเพียง 48 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินซึ่งใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตก เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศเมียนมาร์ในอนาคต


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard