Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดตัวแพ็คเกจ “Impact Sustainable Meeting” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้จัดงานประชุม อีเวนต์ คอนเสิร์ต ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำ

นายพอลล์กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า บริษัทได้เปิดตัวแพ็คเกจ “Impact Sustainable Meeting” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้จัดงานประชุม อีเวนต์ คอนเสิร์ต ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำ สำหรับลูกค้าหน่วยงานและองค์กรสามารถเลือกรูปแบบการจัดงานอย่างยั่งยืนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดงานของแต่ละหน่วยงาน โดย อิมแพ็ค จะทำหน้าที่บริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน 3 ส่วน ได้แก่

Advertisement
Kreamy Proof

ส่วนที่ 1 การให้บริการสถานที่ อุปกรณ์สำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืนเบื้องต้น เช่น การเผยแพร่นโยบายความยั่งยืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ การจัดห้องประชุมอย่างยั่งยืน การงดใช้ผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ในการจัดประชุม การตั้งจุดบริการแบบกลุ่มแทนการจัดให้รายบุคคล งดใช้หลอดพลาสติกในทุกกิจกรรม ควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการแยกขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะทั่วไป รวมถึงเลือกใช้ถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เลือกใช้ถุงกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สบู่ล้างมือ และน้ำยาล้างจานในครัว เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ลูกค้าสามารถเลือกรายการอาหารสำหรับจัดการประชุมแบบรักษ์โลก ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
ผ่านการเลือกรับประทานเมนูมังสวิรัติหรือโปรตีนจากพืช

ส่วนที่ 3 กรณีที่จำนวนอาหารเหลือจากการจัดงาน อิมแพ็คฯ มีบริการจัดสรรแบ่งปันอาหารที่เหลือบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม

“อิมแพ็ค ถือเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมรายแรกของประเทศไทยที่วางแนวทางปฏิบัติการจัดงานแบบยั่งยืนในทุกรูปแบบการจัดงาน ทั้งงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต การจัดประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการจัดงาน พร้อมๆ กับสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจควบคู่ไป” นายพอลล์กล่าว

Advertisement
The Xpozir

Impact Sustainable Meeting

สำหรับการเปิดตัวแพ็คเกจดังกล่าว สืบเนื่องจากประชาคมโลกมีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นกรอบในการพัฒนาของโลกใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย เช่น การยุติความยากจน ขจัดความหิวโหย ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน เป็นต้น

อิมแพ็ค ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงขอเป็นหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างค่านิยมภายในองค์กร ภายใต้ 3 มิติ ผ่านโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1.ด้านสังคม การว่าจ้างงานและใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างยุติธรรม เคารพความแตกต่างต่อโอกาสความเท่าเทียม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เช่น โครงการกล้าไมซ์ สนับสนุนการศึกษาฝึกงานให้แก่นักศึกษา โครงการดูแลสุนัขจรจัดพื้นที่โครงการเมืองทองธานี เป็นต้น

2.ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดซื้อที่โปร่งใสและสมเหตุสมผล การส่งเสริมนวัตกรรม เช่น โครงการอิมแพ็คฟาร์ม ทำหน้าที่ในการรับซื้อผักออร์แกนิกจากเกษตรกร มาจำหน่ายโดยตรงและใช้เป็นวัตถุดิบหลักในร้านอาหารเครืออิมแพ็ค เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ยั่งยืน เป็นต้น

3.ด้านสิ่งแวดล้อม ลดขยะของเสีย การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้น้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการไปแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการติดตั้ง Solar Roof รวม 3 อาคาร ได้แก่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค ฟอรั่ม และอาคารจอดรถ 3 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 โครงการลดการใช้พลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โครงการเปลี่ยนขยะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเครื่อง Food Waste Composter ในการรีดของเหลวส่วนเกินออกจากขยะเศษอาหาร แล้วนำเศษอาหารที่รีดน้ำออกไปทำเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้น

“ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหา วิกฤติต่างๆ มากมาย ทั้งภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ทุกส่วน ทั้งเจ้าของสถานที่ ผู้จัดงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญในการจัดงานอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก็เริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทย ซึ่ง อิมแพ็ค ในฐานะผู้นำธุรกิจไมซ์ (MICE) ไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลกำไรหรือเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดขึ้นการจัดงานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”นายพอลล์กล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard