Advertisement
Leaderboard 728x90

GC Group จับมือขับเคลื่อนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดรับกับแนวทางของ GC และ GPSC เรื่อง Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions มุ่งสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกัน

GC ผนึก GPSC

อนุทิน ช่วยเพ็ญ (ขวามือ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานอะโรเมติกส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า GC มีการใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าแบบลอยน้ำ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชะลอวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1.12 ล้านหน่วยต่อปี  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ได้เทียบเท่า 564 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือเทียบเท่าสามารถลดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน ถึง 1 ล้านตัว ตลอดอายุสัญญา 20 ปี โดย GC มีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group เพื่อสนับสนุนแนวทาง Together to Net Zero ต่อไป

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ศรีประภา สำรวจรวมผล (คนกลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์และจัดซื้อ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) กล่าวว่า GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานอัจฉริยะกลุ่ม ปตท. เป็นผู้ดำเนินโครงการทั้งหมด ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการ และ การบริหารการผลิต โดยการพัฒนาโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ซึ่งเป็นบริษัท flagship ทางด้าน Solar energy ของกลุ่ม GPSC

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) เป็นการนำนวัตกรรมด้านพลาสติก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เม็ดพลาสติก InnoPlus) จากการพัฒนาของ GC Group ที่มีคุณสมบัติเด่นเรื่องความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก ทนความร้อนและสารเคมีได้สูง มีความยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปทรงได้หลายรูปแบบ มาผลิต เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) นับเป็นแห่งแรกในการพัฒนาวิศวกรรมพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ของ GC Group ให้มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกัน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard