Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เปิดค่ายกิจกรรม “คิดดีกับGC” นำร่องเยาวชน 10 โรงเรียน 110 คน สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะ เรียนรู้การนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดโลกร้อน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 วัน 1 คืน ณ บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

เชาวนี พันธุ์พฤกษ์

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกิจการเพื่อสังคม (GC) กล่าวว่า ค่ายคิดดีกับGC เป็นเสมือนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักการลด เปลี่ยน แยก เพื่อลดปริมาณและจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ GC ที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเคมีที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการดำเนินงานตามแนวทาง BCG ที่ต้องการให้เกิดการนำสิ่งที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์ได้ใหม่ เช่น การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์ผ่านกระบวนการจัดการแปรรูปขวดพลาสติกที่ใช้แล้วที่โรงงาน ENVICCO จังหวัดระยอง เพื่อนำมาทอเป็นเส้นใยผลิตเป็นสินค้าต่างๆ มากมาย เช่น จีวรพระที่วัดจากแดง โดย GC มุ่งหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นเยาวชนที่คิดดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

“GC” จัดกิจกรรมค่าย “คิดดีกับGC”

สำหรับโครงการคิดดีกับ GC เป็นโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะให้กับ 10 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (รัชดา) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  โรงเรียนหอวัง  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนศรีบุณยานนท์  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยมี 2 กิจกรรมย่อยได้แก่ 1. กิจกรรม Road Show เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม และ 2. กิจกรรมค่ายคิดดีกับ GC คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมค่ายโรงเรียนละ 10 คน รวม 100 คน จากการส่งเรียงความในหัวข้อ “คิดดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อใจ ดีต่อโลก” และคุณครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 10 คน เพื่อเข้าค่ายวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

“GC” จัดกิจกรรมค่าย “คิดดีกับGC”

โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ประกอบด้วย 4 ฐานได้แก่  คิดเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นอาหาร คิดเปลี่ยนฉันเป็นอะไรดี คิดแยกกันดีกว่า และคิดเพิ่มสีเขียวด้วยกัน นอกจากนั้นเยาวชนได้เดินทางไปวัดจากแดง เพื่อเรียนรู้กระบวนการแยกขวดพลาสติก และของที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลต่อไป ประกอบด้วย 4 ฐานด้วยกัน ได้แก่ คิดแยกขวดพลาสติก คิดและตัดจีวรตามทรง  คิดทำอิฐจากโฟม  และคิดลายถุงผ้า Upcycling ด้วยตัวเอง  พร้อมทั้งได้เรียนรู้การจัดการความคิดให้เป็นระบบด้วย Mind Map นอกจากนั้น ดร. พิชญานิน สุคนธมาน  เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจหมุนเวียนอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน GC  ได้ให้ความรู้เรื่อง “คิดดีกับการแยกขยะ” และจัดการประกวดนำเสนอ Mind Map หัวข้อ “คิดดีกับการจัดการขยะที่โรงเรียน” โดยมีคุณปารณีย์  แก้วเกิดสี ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อม วัดจากแดง  คุณทวีศักดิ์  อ่องเอี่ยม เจ้าของบางกะเจ้าฟาร์ม และคุณภาคภูมิ พิทักษ์ธนางกูร ผู้จัดการส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 GC เป็นกรรมการตัดสิน

“GC” จัดกิจกรรมค่าย “คิดดีกับGC”

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหอวัง  ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  และจบท้ายด้วยการทำถุงผ้า Eco Print จากบางกะเจ้าฟาร์ม ที่มาให้ความรู้และให้น้องๆได้ลงมือทำ เพื่อให้เห็นประโยชน์จากสีของดอกไม้ และใบไม้ ซึ่งเป็นความพิเศษที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา โดยค่ายคิดดีกับ GC จะเป็นเสมือนหนังสือบทแรกของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเยาวชนที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard