Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงจัดของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้ทาง ขยาย ทล.11 แยกอินทร์บุรี-บ.หนองบัวทอง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 28 กม.เสร็จแล้ว วิ่งฉิวสายเหนือเชื่อมสิงห์บุรี-นครสวรรค์ สนับสนุนโครงข่ายเส้นทางการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สราวุธ ทรงศิวิไล

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกอินทร์บุรี-บ.หนองบัวทอง ระยะทางยาวประมาณ 28 กิโลเมตร เสร็จแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณแยกอินทร์บุรี ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่ กม.0+000 มีจุดสิ้นสุดที่บริเวณ ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ที่ กม.28+000

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โดยเป็นการก่อสร้างจากมาตรฐานเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบคอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมผิวทางกว้าง 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง งบประมาณ 2,202,235,089.72 บาท

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11

สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานแนวเหนือ-ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 545 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับอินทร์บุรี บนทางหลวงหมายเลข 32 ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปลายทางบรรจบกับถนนสุเทพ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอัตราการเดินทางและขนส่งเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

การก่อสร้างขยายตอน แยกอินทร์บุรี-บ.หนองบัวทองดังกล่าวจะทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนโครงข่ายเส้นทางการค้ากลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub – Region Economic Co – Operation : GMS) และส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด และภาพรวมของประเทศ ช่วยลดปริมาณจราจรจากเส้นทางหลัก โดยเฉพาะผู้ใช้ทางที่มีปลายทางไปจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard