Advertisement
Leaderboard 728x90

โครงการก่อสร้างถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 20% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างทางช่วงขยายถนนและการตอกเสาเข็มช่วงขยายสะพานเดิม ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงได้รับอิทธิพลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองให้เป็นพื้นที่รองรับธุรกิจการค้า นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการก่อสร้างถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กับเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ทล.3256 ถนนกิ่งแก้วกับถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสินค้าเข้า – ออกท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิให้มีความสมบูรณ์ เป็นการยกระดับการคมนาคมระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

Advertisement
Kreamy Proof

โครงการก่อสร้างถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ที่ 0+000 เชื่อมจาก ทล.3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ประมาณ กม. ที่ 17+090 ด้านซ้ายทาง ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนคอนกรีตเดิม (ถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4008 หรือซอยกิ่งแก้ว 25/1) ตัดผ่านคลองชวดลากข้าวและคลองสิงห์โต มีจุดสิ้นสุดโครงการ กม. ที่ 1+925 บรรจบกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไปเชื่อมกับถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกรวมระยะทาง 1.925 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร มีทางเท้าซึ่ง ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+100 ก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกับ ทล.3256 (ถนนกิ่งแก้ว) และตั้งแต่ช่วง กม. ที่ 0+100 – 1+925 ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัยตลอดสายทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 157.850 ล้านบาท


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard