Advertisement
Leaderboard 728x90

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำโกรงเกรง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำโกรงเกรง “สะพานนครป่าหมากร่วมใจ” ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ช่วยร่นระยะทางได้กว่า 8 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

สะพานนครป่าหมากร่วมใจ

โดย ทช. ได้มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาค4ประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่ได้มีมติในการตั้งชื่อสะพานดังกล่าวว่า “สะพานนครป่าหมากร่วมใจ” มีความยาว 100 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 9 เมตร ยาว 651 เมตร มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อ

Advertisement
Kreamy Proof

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำโกรงเกรง

สำหรับสะพานดังกล่าวเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ถึง 8 กิโลเมตร ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard