Advertisement
Leaderboard 728x90

โครงการก่อสร้างถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้ว 81% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในชั้นรองพื้นทาง งานผิวทาง และงานเบ็ดเตล็ด โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รวมระยะทาง 4.229 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 282.821 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเป็นแนวถนนก่อสร้างใหม่ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

Advertisement
Kreamy Proof

โครงการก่อสร้างถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

– ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ (สาย ค3 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+998) โดยเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4303 (บริเวณ กม.ที่ 2+512) ไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402

– ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ (สาย ข9 กม.ที่ 1+998 ถึงกม.ที่ 4+228) ต่อเนื่องกับช่วงที่ 1 สาย ค3 โดยเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (บริเวณ กม.ที่ 2+050) ไปสิ้นสุดช่วงที่ 2 บนสาย ข9 บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย พง.3006 ซึ่งลักษณะการก่อสร้างถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมทางจักรยานกว้างไม่เกิน 1.5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่ง งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจรอีกด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard