Advertisement
Leaderboard 728x90

ถนนสาย อย.3048 แยก ทล.347

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินงานก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.347 – เทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสร็จสมบูรณ์ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก

ถนนสาย อย.3048 แยก ทล.347

โดยดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 2+640 ถึง กม.ที่ 8+190 รวมระยะทาง 5.550 กิโลเมตร เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นทางเชื่อมระหว่างเส้นทาง ทล.347 และ ทล.3309 เป็นเส้นทางลัดไปชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

Advertisement
Kreamy Proof

ถนนสาย อย.3048 แยก ทล.347

นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด เช่น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรจำนวนมาก จึงดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการสัญจรที่เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้สะดวกปลอดภัย รวมทั้งยังใช้เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลอีกด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard