Advertisement
Leaderboard 728x90

ดีพร้อมโต

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม (DIPROM)  เปิดแผน “ดีพร้อมโต” ผ่าน 4 กลไก “โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน” เพื่อเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ และธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ.2566  โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนและประชาชนประมาณ 28,600 คน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท

ใบน้อย สุวรรณชาตรี

ใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (กสอ.)หรือ ดีพร้อม กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ดีพร้อม ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ นโยบายดีพร้อมแคร์(DIPROM CARE) ผ่านกลไก โครงการ กิจกรรมต่างๆ จนสามารถพัฒนาผู้ประกอบการมากกว่า 14,000 คนและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน    ดีพร้อม หรือ อาชีพดีพร้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรือธงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ขณะเดียวกัน ยังได้ขยายการให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกับดีพร้อมจากเดิมเฉลี่ยปีละ 10,000 คน ไปสู่ 700,000 คน ส่งผลให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพทางด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อยอดธุรกิจ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ดีพร้อมโต

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2566 นี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวโดยมีปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว อันจะส่งผลดีกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัว เงินเฟ้อสูง ราคาพลังงานที่ยังสูงขึ้นต่อเนื่องและการบริโภคภาคครัวเรือนหดตัว โดยจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ดีพร้อม ได้มีการถอดบทเรียนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งในทุก ๆ มิติ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยในปี 2566 นี้ “ดีพร้อม” ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมากกว่า 13,000 คนและคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท และดำเนินกิจกรรมพิเศษ เพื่อยกระดับประชาชนให้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 15,600 คน และคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

ดีพร้อมโต

สำหรับ นโยบาย “ดีพร้อมโต” โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน ที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายในปี พ.ศ.2566 นี้มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น 4 กลไก ประกอบด้วย โตได้ (Start)เป็นกลไกที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตเป็นผู้ประกอบการใหม่ในชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยเกษตรอุตสาหกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้ประมาณ 5,800 คน คาดช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 1,700 ล้านบาท โตไว (Speed)เป็นกลไกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างมาตรฐาน เพิ่มผลิตภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้ประมาณ 3,100 คน คน คาดช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท โตไกล (Scale)เป็นกลไกเพิ่มประสิทธิภาพและขยายฐานการผลิตให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง เน้นการเปลี่ยนผ่าน สู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  เพื่อขยายสู่ตลาดสากล ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้ประมาณ 2,700 คน คาดช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 1,600 ล้านบาท และโตให้ยั่งยืน(Sustainable) เป็นกลไกที่มุ่งสนับสนุนปัจจัยเอื้อที่ช่วยให้ธุรกิจยั่งยืน เข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ  ของภาครัฐ ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้ประมาณ 1,600 คน คาดช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท

ดีพร้อมโต

ในส่วนการดำเนินนโยบาย MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน กสอ.ได้ดำเนินการให้ ดีพร้อม พัฒนาโมเดลการส่งเสริมอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ “โมเดลชุมชนดีพร้อม” ที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปพร้อมกับชุมชน ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1.ค้นหาและบอกต่อ มุ่งเฟ้นหาผู้นำทางธุรกิจต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมโดยรอบอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ หรือเป็นผู้ที่มี “ใจ”และ“พลัง” ในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม 2.ประสานประโยชน์ วางแผนเพื่อแสวงหาจุดดำเนินการร่วมระหว่างผู้นำทางธุรกิจ (DIPROM HERO) กับชุมชน โดยการประสานประโยชน์ต้องมีรูปแบบการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 3.เสริมแกร่ง เสริมแกร่งให้กลุ่มชุมชนตามหลักการอุตสาหกรรม อาทิ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือเครื่องจักร รักษาคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและทำการตลาดให้กับเครือข่าย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนให้โมเดลชุมชนดีพร้อมมีความเข้มแข็งมากขึ้น และ 4. ยกระดับ เป็นกระบวนการบ่มเพาะ “ผู้นำชุมชน” ให้เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม ยกระดับสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดและสร้างฮีโร่ทางธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและขยายวงจรโมเดลชุมชนดีพร้อมไปในวงกว้าง ทำให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2566 ดีพร้อม ยังมีการดำเนินกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ 1.การปฏิรูป DIPROM CENTER ที่มีอยู่ 12 แห่งทั่วประเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาคธุรกิจ เช่น การเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรมแฟร์” เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม รวมถึงพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบธุรกิจ 2.การพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ (DIPROM Marketeer) ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการแบบครบวงจร ตั้งแต่การฝึกอบรม การจัดพื้นที่สนับสนุนการค้าออนไลน์ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบไฮบริด3.การพัฒนานักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม (DIPROM Vocational & Industrial Promoter : DIPROM VIP) เพื่อสร้างผู้ให้บริการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งจากภายใน และ 4.ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม ภายใต้หลักสูตร DIPROM Young Elite Squad (DIPROM YES!) ซึ่งประยุกต์มาจากหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและรูปแบบการปฏิบัติงานของดีพร้อม เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard