Advertisement
Leaderboard 728x90

ดีป้า ผนึก ททท. คิกออฟเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล

ดีป้า เปิดตัว โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล พร้อมลงนามความร่วมมือกับ ททท. ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด ร่วมพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120,000 ล้านบาท

ดีป้า ผนึก ททท. คิกออฟเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 (โควิด-19) จึงได้ดำเนินโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล (Digital Tourism) กิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEXแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั่วไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

พร้อมกันนี้ ดีป้า ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อบูรณาการการทำงานในการพลิกฟื้นธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับแพลตฟอร์ม ThailandCONNEXประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  1. การจัดทำแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในรูปแบบ Business to Business (B2B) ในลักษณะ Wholesales สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึง นำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การจัดทำโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Token) เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchainมาพัฒนา Utility Token และสร้างระบบ Smart Contract อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น
  3. การจัดทำธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Data Bank) ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง และที่สำคัญคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าและบริการในลักษณะ Big Data ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สำหรับโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล นับเป็น 1 ใน 8 โครงการสำคัญประจำปี 2566 ของ ดีป้า ที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่าน ThailandCONNEXซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยทางธุรกิจที่จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดย ดีป้า ประเมินว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 รายการ และจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท ขณะที่ความร่วมมือกับ ททท. จะเป็นการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปี 2565 สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวน 11.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายของ ททท. ที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน สำหรับปี 2566 ททท. ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 25 ล้านคนจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดย ททท. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement
The Xpozir

ททท. ได้วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายชาติในการปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Tourism และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือกับ ดีป้า ทำให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard