Advertisement
Leaderboard 728x90

ทอท. ไฟเขียวลงทุน ดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 มี.ค.2566 โดยมีมติแต่งตั้ง นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) เป็นรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 จนกว่าผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างผู้บริหาร เนื่องจากสัญญาจ้างผู้บริหารของ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีผลทำให้การดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.สิ้นสุดลงด้วย

นอกจากนี้ บอร์ด ทอท.ยังมีมติแต่งตั้ง นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการอิสระ ทอท. ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้ 1. นายวราห์ ทองประสินธุ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 2. นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ 3. นายจิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Advertisement
Kreamy Proof

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้ ทอท.ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอนุมัติให้ ทอท.จัดใช้กระแสเงินสดในการดำเนินโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 ในวงเงิน 36,829.50 ล้านบาท ซึ่งการชำระค่าก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 จะชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวนตามระยะเวลาก่อสร้างโครงการในช่วงปีงบประมาณ 2566 – 2572 (ตามที่ ครม.ได้อนุมัติ) และจะเริ่มดำเนินการลงทุนทันทีภายในปีงบประมาณนี้

สำหรับรายละเอียดของโครงการ ทดม.ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนขีดความสามารถเดิม และพัฒนาพื้นที่ของ ทดม.ให้เต็มศักยภาพสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาน 40 ล้านคน โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภายในประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้เพิ่มขึ้น 4 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปี อีกทั้งจะเพิ่มหลุมจอดอากาศยาน 12 หลุมจอด เพิ่มจำนวนสะพานเทียบเครื่องบิน 11 สะพาน และปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยาน

ทั้งนี้โครงการ ทดม.ระยะที่ 3 จะแบ่งรายละเอียดออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มงานที่ 1 : งานพัฒนาด้านทิศใต้ วเงินลงทุน 15,076.996 ล้านบาท ประกอบด้วย1.งานปรับปรุงระบบถนนภายใน ทดม. (ด้านทิศใต้) 2.งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6

3.งานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้นเป็นชานชาลาจอดรับส่งผู้โดยสาร 4.งานปรับปรุงคลังสินค้าหมายเลข 1 และ2 5.งานก่อสร้างกลุ่มอาคารบำรุงรักษา และพื้นที่พักขยะ 6.งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ 7.งานก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัยด้านทิศใต้

Advertisement
The Xpozir

กลุ่มงานที่ 2 :งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ วงเงินลงทุน 3,811.253 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.งานปรับปรุงระบบถนนภายใน ทดม. (ด้านทิศเหนือ) 2.งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ 3.งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ 4.งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์พนักงาน 5.งานก่อสร้างอาคารรับรองพิเศษ VVIP 6.งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทดม. 7.งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน 8.งานปรับปรุงอาคารส่วนกลาง 9.งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (สนญ.) และ ทดม.

กลุ่มงานที่ 3 :งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน วงเงินลงทุน 3,655.479 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21L/03R และ Exit Taxiway เชื่อมต่อทางขับสาย B และ C 2.งานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศใต้ เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการการบินและก่อสร้างลานจอดอากาศยาน และอาคารผู้โดยสาร General Aviation (GA) 3.งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมปรับปรุงลานจอดภายในทดม. และปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นเขตการบิน

กลุ่มงานที่ 4 :งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 – 4 วงเงินลงทุน 6,801.269 ล้านบาท

กลุ่มงานที่ 5 : งานสนับสนุนโครงการพัฒนา วงเงินลงทุน 1,137.495 ล้านบาท 1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาเพิ่มเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาไปยังอาคารต่าง ๆ ใน ทดม.ได้อย่างเพียงพอ2.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล และระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตน้ำให้เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ ณ ผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี

3.ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3 รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงระบบ 115/69 kV แปลงแรงดันไฟฟ้าลงเพื่อใช้งานเป็นระบบ 24/12 kV พร้อมติดตั้งสายส่งไฟฟ้าเพื่อให้บริการกลุ่มอาคารด้านทิศเหนือและติดตั้งสายส่งไฟฟ้าสำหรับให้บริการอาคารที่ก่อสร้างตามโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

กลุ่มงานที่ 6 :งานสิ่งแวดล้อม จ้างติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน25.493 ล้านบาท


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard