Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ เตรียมพร้อมรองรับการแสดงการบินของกองทัพอากาศในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน และท่าอากาศยานภูมิภาค เพื่อให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) แจ้งว่า บวท.ได้กำหนดมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ เตรียมพร้อมรองรับการแสดงการบินของกองทัพอากาศในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน และสนามบินภูมิภาคเพื่อให้เที่ยวบินได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

Advertisement
Kreamy Proof

โดยจากที่กองทัพอากาศมีกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงการบิน หรือ Air Show ปีละครั้งในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 โดยจัดการแสดงการบินที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม และในส่วนของสนามบินภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงการบินเช่นเดิม หลังจากว่างเว้นมาหลายปี

สำหรับมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการแสดงการบินวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วิทยุการบินฯ ได้ประสานกับกองทัพอากาศ ในการจัดช่วงเวลาการแสดงการบิน ทั้งการแสดงการบินจริงในวันเด็กแห่งชาติ และวันฝึกซ้อม เพื่อวางแผนบริหารจัดการด้านความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) และกำหนดวิธีปฏิบัติรองรับ

อีกทั้งได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองบินต่างๆ ในส่วนของสนามบินภูมิภาค ในการจัดช่วงเวลาการแสดงการบินให้สอดคล้องกับตารางการขึ้น-ลง ของเที่ยวบินพาณิชย์ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (วอร์รูม) เพื่อติดตามสถานะของเครื่องบินให้อยู่ในกรอบของตารางการบินที่กำหนด และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนงาน เข้าร่วมติดตามและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าร่วมกัน

Advertisement
The Xpozir

อีกทั้งวิทยุการบินฯ ยังได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการรองรับการแสดงการบิน ร่วมกับ กองทัพอากาศ สายการบิน และท่าอากาศยาน เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้งานห้วงอากาศ และเส้นทางบิน เข้า/ออก โดยได้มีการประสานงาน วางแผน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กรมท่าอากาศยาน และสายการบินต่างๆ ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

โดยกองทัพอากาศได้แจ้งประสานงานและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการจัดแสดงการบินของกองบินต่างๆ ในสนามบินส่วนภูมิภาคให้วิทยุการบินฯ ทราบ เพื่อประสานกับศูนย์ควบคุมการบินที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกำหนดให้ใช้สนามบินอู่ตะเภา หรือสนามบินอื่นที่สายการบินเห็นว่าเหมาะสมเป็นสนามบินสำรอง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กในการเรียนรู้และมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ด้านการบิน โดยวิทยุการบินฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเกิดผลกระทบด้านความล่าช้าของเที่ยวบินน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard