Advertisement
Leaderboard 728x90

ธนาคารที่ดิน ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นฯ ในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ธนาคารที่ดิน “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หน่วยงานของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป้ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการนำร่องกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โดยการดำเนินกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จะร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชน 12 พื้นที่ และ 5 สหกรณ์ อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน พัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่  28 กรกฎาคม 2567

สำหรับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า หนึ่งใน 12 พื้นที่ ดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนจาก นายชุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง พร้อมเปิดโครงการฯ และร่วมปลูกต้นสักทอง ขนุน มะขามป้อม และหญ้าแฝก บริเวณรอบสระน้ำ

ร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนทุ่งโป่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง กลุ่มอสม.ตำบลกลัดหลวง กลุ่มแม่บ้านท่ามะริด จำนวน 150 คนเข้าร่วม

นางวิมล ฝั่งทะเล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป้ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บนเนื้อที่ 93 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิก 29 ครอบครัว

Advertisement
The Xpozir

รูปแบบแปลงที่วางไว้ คือทำเกษตรอินทรีย์ การจัดการพื้นที่ส่วนกลางได้ออกแบบขุดคูรอบแปลงเพื่อใช้ในการเกษตร ขุดสระขนาดใหญ่ 4 สระ จัดล็อคแบ่งแปลงให้กับพี่น้องสมาชิก แปลงละ 2 ไร่ให้ปลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น และไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ใช้ระบบน้ำร่วมกันทุกแปลง โดยสมาชิกในกลุ่มสามารถทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับ บจธ. แล้ว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard