136 ปี ศิริราช

136 ปี ศิริราช ร่วมสร้างบุญกับการบริจาคบูชา “เหรียญพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร”
136 ปี ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญครั้งใหญ่กับโรงพยาบาลศิริราช ในการบริจาคบูชา “เหรียญพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” เพื่อสมทบกองทุน การจัดสร้างห้องพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร ที่จะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้งประชาชนที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลและยังนำรายได้ส่วนหนึ่งไปปรับปรุงหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช ให้มีความทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Advertisement
Billboard